Sympozjum NCBJ 2019

30 maja 2019

(budy­nek PNT; sale MARIA i EWA, patio)

 • 9:00–10:00
  „pla­katy przy kawie” (patio PNT)

   
 • 10:00–10:15
  otwar­cie Sym­po­zjum, powi­ta­nie przez Dyrek­tora, wrę­cze­nie dyplo­mów za osią­gnię­cia NCBJ w roku 2018
   

pre­zen­ta­cja prac wyróż­nio­nych w 2018 roku:

 • 10:15–10:30
  J. Rzad­kie­wicz, K. Kozioł – Bada­nie egzo­tycz­nych pro­ce­sów ato­mo­wych i pre­cy­zyjna spek­tro­sko­pia rent­ge­now­ska widm reje­stro­wa­nych w struk­tu­rach pla­zmo­wych
   
 • 10:35–10:50
  K. Nowa­kow­ska-Lan­gier – Syn­teza i cha­rak­te­ry­za­cja warstw azotku mie­dzi otrzy­my­wa­nych meto­dami pla­zmo­wej inży­nie­rii powierzchni
   
 • 10:55–11:10
  M. Bluj – Odkry­cie sprzę­że­nia bozonu Hig­gsa do nała­do­wa­nych fer­mio­nów 3 gene­ra­cji w CMS
   
 • 11:15–11:30
  Łukasz Kaź­mier­czak wraz z zespo­łem – Pro­jekt, budowa i uru­cho­mie­nie sta­no­wisk do badań nad wyko­rzy­sta­niem neu­tro­nów w prze­my­śle wydo­byw­czym
   
 • 11:35–11:55 prze­rwa
   

wiel­kie pro­jekty

 • 11:55–12:10
  J. Jagiel­ski – pro­jekt NOMATEN
   
 • 12:15–12:35
  Mate­usz Pocię­giel – CERAD@NCBJ
   
 • 12:40–13:05
  P. Kraw­czy­k/R. Nie­tu­być – POLFEL – Pol­ski Laser na Swo­bod­nych Elek­tro­nach – urzą­dze­nie i eks­pe­ry­menty
   
 • 13:10–13:30
  A. Boet­t­cher – Pro­jekt HTR – gospo­stra­teg
   
 • 13:35–14:00 S Wronka
  – CENTRIX i akce­le­ra­tory dla pro­jek­tów mię­dzy­na­ro­do­wych
   
 • 14:05 – 14.20 
  prze­rwa

prze­gląd pro­jek­tów i badań w depar­ta­men­tach

 • 14:25–14:45
  St. Mrów­czyń­ski – To co naj­mniej­sze i to co naj­więk­sze, czyli bada­nia pod­sta­wowe w NCBJ
   
 • 14:50–15:10
  M. Gry­ziń­ski/K. Mali­szew­ska-Olej­ni­czak – Reak­to­rowe Labo­ra­to­rium Badań Bio­me­dycz­nych i Badań Mate­ria­ło­wych
   
 • 15:15–15:30
  A. Padee – Akwi­zy­cja i trans­fer danych w XFEL
   
 • 15:35–15:50
  M. Gro­dzicka-Kobyłka – Foto­po­wie­la­cze krze­mowe w spek­tro­sko­pii gamma ze scyn­ty­la­to­rami

zakończenie

 • 15:55
  zakoń­cze­nie Sym­po­zjum
   
 • 16:00
  zapra­szamy na spo­tka­nie przy grillu
   
 • 18:50
  zakoń­cze­nie spo­tka­nia
   
 • 19:00
  odjazd auto­bu­sów
 
 
Sympozjum NCBJ, 30 maja 2019