Szansa dla projektów w ramach programu prowadzonego w trybie ciągłym "Projekty Międzynarodowe Współfinansowane"

Pro­gram „Pro­jekty Mie­dzy­na­ro­dowe Współ­fi­nan­so­wane” umoż­li­wia finan­so­wa­nie pro­jek­tów do wyso­ko­ści 90% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wal­nych, pono­szo­nych przez wnio­sko­dawcę ze środ­ków kra­jo­wych.

Wnio­sko­daw­cami mogą być podmioty reali­zu­jące pro­jekty obej­mu­jące bada­nia na wiel­kich urzą­dze­niach badaw­czych zlo­ka­li­zo­wa­nych poza gra­ni­cami kraju. W przy­padku takich pro­jek­tów war­tość dostępu do wiel­kiego urzą­dze­nia badaw­czego zlo­ka­li­zo­wa­nego za gra­nicą, sta­no­wiąca wkład ze środ­ków pocho­dzą­cych ze źró­deł zagra­nicz­nych nie­pod­le­ga­ją­cych zwro­towi musi być wyra­żona kwo­towo.

Nabór wnio­sków roz­po­czyna się w dniu 15 lipca 2019 r. i jest pro­wa­dzony w try­bie cią­głym, za pośred­nic­twem Zin­te­gro­wa­nego Systemu Usług dla Nauki – Obsługa Stru­mieni Finan­so­wa­nia (OSF).

Wię­cej infor­ma­cji: https://www.bip.nauka.gov.pl/projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane/us...