Zakład Elektroniki i Systemów Detekcyjnych (TJ2)

Adres

05-400 Otwock, Świerk
tel. +48 22 27 31 603
e-mail TJ2@ncbj.gov.pl

Kierownik Zakładu

dr Michał Gierlik 
e-mail: michal.gierlik@ncbj.gov.pl

Działalność

Zakład reali­zuje zada­nia zwią­zane z pro­jek­to­wa­niem i przy­go­to­wa­niem ukła­dów detek­cji pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­cego oraz elek­tro­niki, wyko­rzy­sty­wa­nych w eks­pe­ry­men­tach nauko­wych, bądź też w pro­to­ty­po­wych roz­wią­za­niach prze­my­sło­wych.

Grupa doświad­czo­nych pro­gra­mi­stów zapew­nia ade­kwatne wspar­cie dla reali­zo­wa­nych zadań, od opro­gra­mo­wa­nia ukła­dów sca­lo­nych, aż do gra­ficz­nego inte­fejsu użyt­kow­nika.

Zaj­mu­jemy się pro­wa­dze­niem prac naukowo-badaw­czych i wdro­że­nio­wych z zakresu tech­nik detek­cyj­nych pro­mie­nio­wa­nia jądro­wego, elek­tro­nicz­nej apa­ra­tury jądro­wej, sys­te­mów pomia­ro­wych oraz sys­te­mów ste­ro­wa­nia i kon­troli wraz z opro­gra­mo­wa­niem w zasto­so­wa­niach do eks­pe­ry­men­tów fizycz­nych, kon­troli gra­nic oraz medy­cyny nukle­ar­nej. Dwie pra­cow­nie izo­to­powe oraz pra­cow­nia akce­le­ra­to­rowa, wypo­sa­żone w apa­ra­turę spek­tro­me­tryczną pro­mie­nio­wa­nia gamma oraz dys­po­nu­jące trzema gene­ra­to­rami neu­tro­nów D-T, zapew­niają moż­li­wość bez­po­śred­niego testo­wa­nia budo­wa­nych ukła­dów.

Obec­nie prace w zakła­dzie reali­zo­wane są w ramach zespo­łów tema­tycz­nych.

Pra­cow­nia Fizyki Pro­mie­nio­wa­nia RTG Pra­cow­nia Fizyki Pro­mie­nio­wa­nia RTG. (mgr inż. Piotr Maze­re­wicz)
Zespół Neu­tro­no­wej Ana­lizy Akty­wa­cyj­nej Zespół Neu­tro­no­wej Ana­lizy Akty­wa­cyj­nej (mgr Łukasz Kaź­mier­czak)
Zespół Elek­tro­niki dla Dużych Infra­struk­tur Badaw­czych Zespół Elek­tro­niki dla Dużych Infra­struk­tur Badaw­czych (dr inż. Jaro­sław Sze­wiń­ski)
Rozwój dia­gno­styki pro­mie­nio­wa­nia gamma i neu­tro­nów dla toka­ma­ków oraz źró­deł neu­tro­no­wych Rozwój dia­gno­styki pro­mie­nio­wa­nia gamma i neu­tro­nów dla toka­ma­ków oraz źró­deł neu­tro­no­wych (dr hab. Iza­bella Zychor, prof. NCBJ)
Wie­lo­ka­na­łowy ana­li­za­tor ampli­tudy Wie­lo­ka­na­łowy ana­li­za­tor ampli­tudy (mgr Tomasz Kra­kow­ski)
Wie­lo­ka­na­łowy ana­li­za­tor ampli­tudy Zespół budowy sta­no­wisk doświad­czal­nych