Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Adama Cichońskiego

ZAWIADOMIENIE

Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej.

Dnia 24 listo­pada 2023 r. o godz. 12:00 w sali 207, ul. Pasteura 7, 02-093 War­szawa, odbę­dzie się publiczna obrona roz­prawy dok­tor­skiej

Mgr Adama Cichoń­skiego

Temat roz­prawy:

Nume­ryczne wyzna­cza­nie roz­kła­dów dawki wokół apli­ka­to­rów ze

źró­dłami pro­mie­nio­wa­nia w bra­chy­te­ra­pii HDR oraz w radio­nu­kli­do­wej

radio­te­ra­pii wewnętrz­nej i ich wery­fi­ka­cja dozy­me­tryczna”

Pro­mo­tor: dr hab. Anna Wysocka-Rabin (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)

Pro­mo­tor: prof. dr hab. n. med. Jaro­sław B. Ćwi­kła (Uni­wer­sy­tet War­miń­sko-Mazur­ski)

 

W obro­nie można rów­nież uczest­ni­czyć zdal­nie. Link do sesji jest nastę­pu­jący:

https: //meet. goto. com/NCBJme­eting­s/pu­bliczna-obrona-roz­prawy-dok­tor­skiej

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie:

Postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora mgr Adam Cichoń­ski – Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

 

Przewodniczący Komisji Doktorskiej

Dr. hab. Łukasz Świderski

 

Autor: 
Adam Cichoński
Termin obrony: 
pt., 2023-11-24 12:00
Miejsce: 
sala 207 ul. Pasteura 7, 02-093 War­szawa
Recenzenci: 

prof. dr hab. Janusz Bra­zie­wicz (Uni­wer­sy­tet Jana Kocha­now­skiego)

dr hab. Renata Kopeć (Pol­ska Aka­de­mia Nauk)

dr hab. Zyg­munt Sze­fliń­ski (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski)

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie internetowej NCBJ:

Data ogłoszenia: 
czwartek, 2 lis 2023