Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Żarneckiego

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Grze­go­rza Żar­nec­kigo.

Dnia 14 czerwca 2022 r. o godz. 14: 00 w sali 207, ul. Pasteura 7, 02-093 War­szawa, odbę­dzie się publiczna obrona pracy dok­tor­skiej

mgr. Grze­go­rza Żar­nec­kigo

Temat roz­prawy:

Measu­re­ment of the char­ged cur­rent muon anti­neu­trino sin­gle π – pro­duc­tion cross sec­tion at T2K”.

 

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

Autor: 
mgr Grzegorz Żarnecki
Termin obrony: 
wt., 2022-06-14 14:00
Miejsce: 
sala 207, Pasteura 7
Promotor: 
Dr hab. Justyna Łagoda
Recenzenci: 

Dr hab. Sewe­ryn Kowal­ski, (Uni­wer­sy­tet Ślą­ski w Kato­wi­cach)

Dr hab. Paweł Malecki, (Insty­tut Fizyki Jądro­wej Pol­skiej Aka­de­mii Nauk)

Dr hab. Grze­gorz Zuzel, (Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski)

Data ogłoszenia: 
środa, 18 Maj 2022