Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Jodłowskiego

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr.Krzysztofa Jodłowskiego.

Dnia 22 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w sali 207, ul. Pasteura 7, 02-093 War­szawa, odbę­dzie się publiczna obrona pracy dok­tor­skiej mgr. Krzysz­tofa Jodłow­skiego.

Temat roz­prawy:

Dark mat­ter as a labo­ra­tory for new ideas in phy­sics bey­ond the Stan­dard Model”.

Pro­mo­tor: Prof. dr hab. Leszek Rosz­kow­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)

Pro­mo­tor pomoc­ni­czy: Dr Seba­stian Tro­ja­now­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)

Recen­zenci:

prof. Brian Batell (Uni­ver­sity Pit­ts­burgh (USA))

prof. Ki-Young Choi (Sung­ky­un­kwan Uni­ver­sity w Suwon (Korea Płd.))

Dr hab. Krzysz­tof Turzyń­ski, prof. ucz. (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski)

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie Postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora mgr Krzysz­tofa Jodłow­skiego-23.03.2022 r. – Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

Link do uczest­nic­twa w publicz­nej obro­nie:

https: //cern. zoom. us/j/66786736178?pwd=OERDMlBwZm5lNXA5bHNCU3ZEYTJi­UT09

 

Dr hab. Justyna Łagoda, prof. NCBJ

Prze­wod­ni­cząca Komi­sji ds. postę­po­wań

w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora

Autor: 
mgr Krzysztof Jodłowski
Termin obrony: 
śr., 2022-06-22 13:00
Miejsce: 
sala 207, Pasteura 7
Promotor: 
prof. dr hab. Leszek Roszkowski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Promotor pomocniczy: 
Dr Seba­stian Tro­ja­now­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Recenzenci: 

prof. Brian Batell (Uni­ver­sity Pit­ts­burgh (USA))

prof. Ki-Young Choi (Sung­ky­un­kwan Uni­ver­sity w Suwon (Korea Płd.))

Dr hab. Krzysz­tof Turzyń­ski, prof. ucz. (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski)

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie internetowej NCBJ:

Data ogłoszenia: 
środa, 1 cze 2022