Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Nairi Bagh­da­sa­ryana

ZAWIADOMIENIE

Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej.

Dnia 22 listo­pada 2023 r. o godz. 12.00 w sali 172, budy­nek 39, ul. Andrzeja Soł­tana 7, 05-400 Otwock, odbę­dzie się publiczna obrona roz­prawy dok­tor­skiej

Mgr Nairi Bagh­da­sa­ryana

Temat roz­prawy:

Model­ling and Uncer­ta­inty Quan­ti­fi­ca­tion of Nuc­lear Fuel Per­for­mance in HTGR”

Pro­mo­tor: dr hab. Tomasz Kozłow­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)

Pro­mo­tor pomoc­ni­czy: dr Agnieszka Boet­t­cher (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)

 

W obro­nie można rów­nież uczest­ni­czyć zdal­nie. Link do sesji jest nastę­pu­jący:

https: //www. goto­meet. me/NCBJme­eting­s/uz3-and-phd4gen-semi­nars

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie:

Postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora mgr Nairi Bagh­da­sa­ryan – Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

 

Chairman of the Doctoral Committee

prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski
 

Autor: 
Nairi Bagh­da­sa­ryan
Termin obrony: 
śr., 2023-11-22 12:00
Miejsce: 
sala 172, budynek 39 (Cyfronet), ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
Promotor: 
dr hab. Tomasz Kozłow­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Promotor pomocniczy: 
dr Agnieszka Boet­t­cher (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Recenzenci: 

prof. dr hab. Jerzy Mie­tel­ski (Pol­ska Aka­de­mia Nauk)

dr hab. inż. Elż­bieta For­na­lik-Wajs (Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza)

prof. dr hab. inż. Gra­żyna Zakrzew­ska-Koł­tu­nie­wicz (Insty­tut Che­mii i Tech­niki Jądro­wej)

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie internetowej NCBJ:

Data ogłoszenia: 
czwartek, 2 lis 2023