Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Nakonecznego

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Mgr. Szy­mona Nako­necz­nego

Temat roz­prawy:

„Machine lear­ning based cata­logs of quasars and gala­xies for cosmo­lo­gi­cal stu­dies”.

Pro­mo­tor: Prof. dr hab. Agnieszka Pollo (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)

Pro­mo­tor pomoc­ni­czy: Dr hab. Maciej Bilicki (Pol­ska Aka­de­mia Nauk)

 

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie Machine lear­ning based cata­logs of quasars and gala­xies for cosmo­lo­gi­cal stu­dies | Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

Autor: 
Szymon Nakoneczny
Tytuł pracy: 
Machine lear­ning based cata­logs of quasars and gala­xies for cosmo­lo­gi­cal stu­dies
Termin obrony: 
pt., 2022-12-09 11:30
Miejsce: 
sala 207, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
Promotor: 
prof. dr hab. Agnieszka Pollo (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Promotor pomocniczy: 
dr hab. Maciej Bilicki
Recenzenci: 
  • Prof. dr hab. Szy­mon Kozłow­ski (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski)
  • dr. Lin­gyu Wang (Uni­wer­sy­tet w Gro­nin­gen, Holan­dia)
Data ogłoszenia: 
czwartek, 24 lis 2022