Menu odnośników dodatkowych

Przyszli polscy użytkownicy European XFEL spotkali się w Świerku

Europejski Laser na Swobodnych Elektronach (European XFEL), tunel akceleratora XT Europejski Laser na Swobodnych Elektronach (European XFEL) — źródło: baza danych European XFEL fot. European XFEL
Dziś, 26 kwiet­nia br., w Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) odby­ło się spo­tka­nie na­ukow­ców za­in­te­re­so­wa­nych ba­da­nia­mi z wykorzysta­niem Eu­ro­pej­skie­go La­sera na Swo­bod­nych Elek­tronach (Eu­ro­pe­an XFEL). In­sty­tut ze Świer­ku jest udzia­łow­cem te­go mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­jek­tu o cał­ko­wi­tej war­to­ści po­nad 1,22 mi­liar­da eu­ro. Dzię­ki te­mu Pol­ska sta­nie się w nie­od­le­głej przy­szło­ści współwła­ści­cie­lem uni­ka­to­wej in­fra­struk­tury ba­daw­czej. ----

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki w Świerku

Andrzej Przybycin, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, fot PAA
W dniu 22 kwiet­nia br. Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych od­wie­dził An­drzej Przy­by­cin, pre­zes Pań­stwo­wej Agen­cji Ato­mi­sty­ki. Obejrzał re­ak­tor Ma­ria i za­po­znał się ze sta­nem ak­tu­al­nie pro­wa­dzo­nych w nim prac oraz Ośro­dek Ra­dio­izo­to­pów POLATOM, któ­ry jest pręż­nym pro­du­cen­tem i dys­try­bu­to­rem pre­pa­ra­tów izo­to­po­wych wy­ko­rzy­sty­wa­nych w me­dy­cy­nie, na­uce, prze­my­śle oraz ochro­nie śro­do­wi­ska. Na­stęp­nie za­po­znał się z ofer­tą wy­twa­rza­nych w Świer­ku ak­ce­le­ra­to­rów oraz pra­ca­mi pro­wa­dzo­ny­mi ak­tu­al­nie przez La­bo­ra­to­rium Struk­tur Ak­ce­le­ra­cyj­nych. ----

CERN i NCBJ podpisały umowę o dalszej współpracy

Podpisanie umowy przez prof. Kurka, dyrektora NCBJ i dr. Frédéricka Bordry, dyrektora ds. Technologii Akceleratorów w CERN(fot. CERN)
W śro­dę, 20 kwiet­nia br., w Ge­ne­wie prof. Krzysz­tof Ku­rek, dy­rek­tor NCBJ i dr Frédérick Bor­dry dy­rek­tor ds. Tech­no­lo­gii Ak­ce­le­ra­to­rów w Eu­ro­pej­skiej Or­ga­ni­za­cją Ba­dań Ją­dro­wych CERN pod­pi­sa­li umo­wę o dal­szej współpra­cy. W po­ro­zu­mie­niu szcze­gól­ny na­cisk po­ło­żo­no na dal­sze pra­ce ba­daw­czo-roz­wo­jo­we zwią­za­ne z podnie­sie­niem wy­daj­no­ści Wiel­kie­go Zder­za­cza Ha­dro­nów (LHC). ----

Tegoroczny Konkurs „Fizyczne Ścieżki” rozstrzygnięty

Tegoroczny Konkurs „Fizyczne Ścieżki” rozstrzygnięty – fot. Centrum Nauki Kopernik
Naj­lep­si zo­sta­li wy­ło­nie­ni przez ju­ry kon­kur­su po pre­zen­ta­cji prac w In­sty­tu­cie Fi­zy­ki PAN. Tam mło­dzi ba­da­cze za­pre­zen­to­wa­li swo­je pra­ce ju­ry, or­ga­ni­za­to­rom, in­nym uczest­ni­kom, na­uczy­cie­lom i za­pro­szo­nym go­ściom, m. in. prof. dr. hab. Ma­ria­no­wi Gryn­ber­go­wi z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go (któ­ry jest też człon­kiem Ko­mi­te­tu Doradcze­go Kon­kur­su), prof. dr. hab. Je­rze­mu Za­cho­row­skiemu z Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go i dr. Krzysz­to­fo­wi Kar­pie­rzo­wi z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. ----

Strony