Spotkanie inauguracyjne konsorcjum CERAD - 2 marca 2018 r (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)

Spotkanie inauguracyjne Rady Konsorcjum CERAD

 

08-03-2018

2 mar­ca 2018 r. od­by­ło się spo­tka­nie in­au­gu­ra­cyj­ne Ra­dy Kon­sor­cjum CERAD. Przed­sta­wi­cie­le sze­ściu in­sty­tu­cji wspól­nie re­ali­zu­ją­cych pro­jekt spo­tka­li się w Śro­do­wi­sko­wym La­bo­ra­to­rium Cięż­kich Jo­nów Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go.

Przewodnicząca Rady Konsorcjum prof. Renata Mikołajczak (NCBJ) przedstawiła zebranym aktualny stan prac realizowanych przez wykonawcę inwestycji. Uczestnicy szczególnie interesowali się kwestią wyboru dostawcy cyklotronu i planowanymi warunkami jego pracy. Punktem spotkania były także sprawy organizacyjne dotyczące pracy Rady. Analizując zadania na najbliższą przyszłość podkreślano potrzebę podjęcia z odpowiednim wyprzedzeniem działań pozwalających właściwie przygotować program naukowo-badawczy tworzonego laboratorium.

 

W spotkaniu udział wzięli:

prof. dr hab. Leszek Królicki – Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Dorota Jurgilewicz – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Aleksander Bilewicz – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

dr Jarosław Choiński – Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. Renata Mikołajczak – Narodowe Centrum Badań Jądrowych

dr hab. inż. Krzysztof Kurek – Narodowe Centrum Badań Jądrowych

dr hab. Piotr Garnuszek – Narodowe Centrum Badań Jądrowych

oraz zaproszeni goście:

prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Krzysztof Rusek – Uniwersytet Warszawski