CERAD

 

Projekt dotyczy stworzenia Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD” – strategicznej infrastruktury badawczej wpisanej na listę Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Planowana infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno niegospodarczo jak i gospodarczo.

 

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum na czele z Wnioskodawcą – Narodowym Centrum Badań Jądrowych (dalej NCBJ) – Liderem Konsorcjum i jedynym beneficjentem pomocy oraz konsorcjantami – Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Celem Projektu jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej w obszarze poszukiwania nowych radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii, opartych na aktywnych biologicznie ligandach działających na poziomie komórkowym i molekularnym. Połączenie technik izotopowych z molekularnymi markerami stanu chorobowego umożliwi wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrożenie odpowiednich procedur terapeutycznych. Realizowany Projekt stanowi zatem odpowiedź na ogólnoświatowe trendy społeczno-demograficzne i wyzwania związane opracowywaniem skutecznych metod diagnostyki i terapii nowotworów.

Realizacja Projektu wymaga zakupu i budowy środków trwałych a także wykorzystania aktualnie posiadanych elementów infrastrukturalnych. Elementy infrastruktury CERAD przewidziane do zakupu i budowy w ramach Projektu to:

  1. Budowa trójkondygnacyjnego budynku CERAD.
  2. Cyklotron o energii cząstek do 30 MeV.
  3. Laboratoria z wyposażeniem.

Pozostałymi elementami proponowanej infrastruktury CERAD, są: reaktor jądrowy MARIA, Centrum Informatyczne Świerk, Laboratorium Badań Przedklinicznych oraz wyposażenie Działu Badawczego POLATOM. Elementy te są własnością NCBJ. Reszta infrastruktury zostanie wniesiona przez konsorcjantów jako wkłady rzeczowe.

Wartość Projektu przewidziana jest na 147,8 mln zł z czego ok. 73,0 mln zł będzie stanowiło dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Realizacja Projektu nastąpi w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kierownikiem Projektu jest dr hab. inż. Renata Mikołajczak, prof. NCBJ.

Umieszczanie cyklotronu w budynku laboratorium (Foto: NCBJ)

Cyklotron CERAD dotarł do Świerka

Cyklotron CERAD zaprojektowany i zbudowany przez belgijską firmę IBA (Ion Beam Applications S.A.) został zainstalowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). W cyklotronie będą rozpędzane protony i cząstki alfa do energii 30 MeV oraz deuterony do energii 15 MeV. Bombardując nimi odpowiednio dobrane tarcze będzie można wytwarzać radionuklidy takie jak 89Zr czy 211At, które do tej pory nie były otrzymywane w NCBJ i nie były powszechnie dostępne w Polsce. Dzięki nowemu urządzeniu w Świerku będzie można prowadzić badania nad nowymi radiofarmaceutykami, w szczególności takimi, które zostaną specjalnie zaprojektowane pod potrzeby indywidualnych pacjentów.

Trwa spotkanie brokerskie Global Nuclear Physics Innovation

Spotkanie prowadzone jest w wersji zdalnej i gromadzi naukowców i firmy (zarówno kupujących, jak i dostawców) z całego świata. To wyjątkowa okazja do wygenerowania nowych kontaktów kooperacyjnych i umów. NCBJ jest współorganizatorem tegorocznego wydarzenia.

(foto: IBA)

Tak powstaje cyklotron projektu CERAD

Trwają prace nad cyklotronem, który już niebawem stanie w murach Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”. Belgijska firma IBA (Ion Beam Applications S.A.) konstruuje urządzenie przyśpieszające protony i cząstki alfa do energii 30 MeV oraz deuterony do 15 MeV.

O nauce i gospodarce izotopów rozszczepialnych – wywiad z prof. NCBJ, dr hab. inż. Renatą Mikołajczak

Za niecałe trzy lata w Świerku zacznie działać nowy cyklotron, który umożliwi produkcję innowacyjnych radiofarmaceutyków do diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych. Zapraszamy do wysłuchania ostatniego wywiadu z kierownikiem projektu CERAD, panią dr hab. inż. Renatą Mikołajczak (prof.

Budowa nowoczesnego kompleksu badawczego CERAD nabiera tempa

Ponad 2500 m2 powierzchni badawczej i infrastrukturalnej o wartości prawie 117 mln zł, powstaje w ośrodku jądrowym w Świerku, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie – CERAD.

Fundamenty CERD (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)

Trwają prace na budowie Centrum Radiofarmaceutyków CERAD

Widać już fundamenty przyszłego kompleksu laboratoriów Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”, w którym będzie umieszczony m.in. cyklotron pozwalający na produkcję radionuklidów poprzez bombardowanie tarcz rozpędzonymi protonami, deuteronami i cząstkami alfa. Pracom sprzyja dobra pogoda.

foto: Marcin Jakubowski / NCBJ

O nowych metodach otrzymywania technetu - spotkanie w ramach programu MAEA

W dniach 13-17 maja 2019 r. odbyło się w Świerku drugie spotkanie koordynujące badania nad nowymi sposobami produkcji 99mTc i generatorów 99mTc w ramach programu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Wykop pod fundamenty CERAD (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)

Wykop pod fundamenty laboratorium CERAD czeka na pierwszy beton

Zostały wykonane prace związane z przygotowaniem placu budowy Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”. Całość inwestycji powinna być ukończona w 2021 roku.

CERAD na konferencji "Przyszłość fizyki jądrowej w Polsce"

W dniach 14-15 stycznia, w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW została zorganizowana konferencja, której głównym celem była integracja społeczności polskich fizyków jądrowych wokół badań z fizyki jądrowej, które będą mogły być w bliskiej lub nieco dalszej perspektywie prowadzone w Polsce. Prof.

Prof. Renata Mikołajczak (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)

Dr hab. inż. Renata Mikołajczak w komitecie naukowym instytutu ARRONAX

Pani dr hab. inż. Renata Mikołajczak (POLATOM@NCBJ) dołączyła do Międzynarodowego Komitetu Naukowego instytutu ARRONAX we Francji. Instytut dysponuje cyklotronem o energii 70 MeV wykorzystywanym głównie na potrzeby medycyny do produkcji strontu-82, a także m.in. germanu-68 i astatu-211. Doświadczenia w tej ostatniej produkcji mogą być bardzo cenne dla budowanego w Świerku cyklotronu CERAD.

Inauguracja studiów RadFarm (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)

Inauguracja Studiów Doktoranckich RadFarm

4 października zainaugurowano w Świerku studia doktoranckie w ramach projektu RadFarm - Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej. 17 słuchaczy będzie uczęszczało na zajęcia i prowadziło własne badania w czterech współpracujących jednostkach naukowych. Studia są dofinansowane z programu POWER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Technical Meeting on Production and Quality Control of Theranostic Labelled Peptides, POLATOM (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)

Kontrola jakości peptydów znakowanych izotopami promieniotwórczymi była tematem warsztatów MAEA

Z inicjatywy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, w dniach 4-8 czerwca 2018 r gościliśmy w NCBJ, Ośrodku Radioizotopów POLATOM, uczestników międzynarodowych warsztatów „Technical Meeting on Production and Quality Control of Theranostic Labelled Peptides”.

O projekcie CERAD na konferencji NOMATEN

W ramach trzydniowej konferencji roboczej NOMATEN Scientific Workshop (Świerk, 15-17.05.2018 r.) zorganizowano sesję równoległą młodych badaczy radiofarmaceutyków oraz sesję plenarną dotyczącą radiofarmaceutyków, która zakończyła się dyskusją okrągłego stołu. Na obu sesjach wygłoszono w sumie kilkanaście referatów, w tym trzy referaty plenarne.

CERAD: przygotowywanie terenu (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)

Wkrótce powinno się zakończyć przygotowywanie terenu pod budynek CERAD

W Świerku trwają prace na placu budowy Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”. W miejscu, w którym powstanie trójkondygnacyjny budynek laboratorium, rozebrano starą kotłownię i usuwane są jej fundamenty.

Spotkanie inauguracyjne konsorcjum CERAD - 2 marca 2018 r (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)

Spotkanie inauguracyjne Rady Konsorcjum CERAD

2 mar­ca 2018 r. od­by­ło się spo­tka­nie in­au­gu­ra­cyj­ne Ra­dy Kon­sor­cjum CERAD. Przed­sta­wi­cie­le sze­ściu in­sty­tu­cji wspól­nie re­ali­zu­ją­cych pro­jekt spo­tka­li się w Śro­do­wi­sko­wym La­bo­ra­to­rium Cięż­kich Jo­nów Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go.

Już wiadomo kto wybuduje CERAD

12 grudnia w Świerku podpisano umowę z kompleksowym wykonawcą centrum CERAD wybranym po przeprowadzeniu unijnej procedury przetargowej. Spółka CP OK2 z Krakowa zrealizuje inwestycję do połowy 2021 r. W obiekcie znajdzie się m.in. nowoczesny cyklotron do wytwarzania radioizotopów wiązkami protonów, deuteronów i cząstek alfa. 

W NCBJ powstanie Centrum Projektowania i Syntezy nowych leków antynowotworowych - CERAD

Za trzy la­ta za­cznie dzia­łać su­per­no­wo­cze­sne cen­trum pro­jek­to­wa­nia i syn­te­zy no­wych ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków. Pol­scy i za­gra­nicz­ni na­ukow­cy bę­dą mie­li do dys­po­zy­cji no­wy cy­klo­tron, ist­nie­ją­cy re­ak­tor Ma­ria, kom­pleks la­bo­ra­to­riów ba­daw­czych i ośro­dek obli­cze­nio­wy CIŚ.

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)
Pliki (files)