Menu odnośników dodatkowych

Wizyta parlamentarzystów

Posłowie przy dziale plazmowym IBIS II
9 czerwca 2021 r. instytut odwiedziła grupa posłów na Sejm RP. Goście zwiedzili OR POLATOM, reaktor MARIA, miejsca nowych inwestycji CERAD i PolFEL, a także laboratoria fizyki plazmy i ZdAJ oraz skaner pojazdów Sowa. Parlamentarzystom towarzyszyli: Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, który przedstawił działania nadzoru jądrowego w Polsce oraz dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który przedstawił założenia i stan realizacji Polskiego programu energetyki jądrowej. ----

Mini-EUSO nad Polską

Ultrafioletowa mapa nocnej atmosfery ziemskiej
Teleskop Mini-EUSO to urządzenie, które od sierpnia 2019 roku unosi się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (MSK) umożliwiając utworzenie ultrafioletowej mapy nocnej atmosfery ziemskiej oraz obserwacje jej zmienności w czasie. Przedsięwzięcie, w którym biorą udział polscy naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych to etap międzynarodowego projektu JEM-EUSO polegającego na badaniu wielkich pęków atmosferycznych promieniowania kosmicznego najwyższych energii z przestrzeni kosmicznej. ----

Antyprotony pomogą zbadać jądra nietrwałe

Fragment deceleratora ELENA w CERN
Eksperyment PUMA, który ma zbadać powierzchnie szeregu jąder atomowych nie istniejących trwale w przyrodzie, został zatwierdzony do realizacji w CERN. Profesor Sławomir Wycech z Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ podjął się zadania analizy kluczowych pomiarów tego eksperymentu. ----

Nowy kierunek badań w LHC

Tunel Wielkiego Zderzacza hadronów w CERN
Badacze z całego świata będą po raz drugi debatować nad przyszłością nowego kierunku badań w Wielkim Zderzaczu Hadronów pod Genewą, który ma zaowocować szczegółowymi pomiarami wysokoenegetycznych neutrin oraz otworzy nowe drogi poszukiwań ciemnej materii. Współautorem dyskutowanej propozycji nowego eksperymentu FLArE jest dr Sebastian Trojanowski z AstroCeNT i Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ. ----

CyberLAB usuwa kolejny problem w obszarze bezpieczeństwa sieci

Sterownik PLC
Zespół Laboratorium Cyberbezpieczeństwa (CyberLAB) Narodowego Centrum Badań Jądrowych stosując tzw. fuzz testing wykrył lukę w powszechnie używanych sterownikach PLC. Producent zastosował już rozwiązania eliminujące wykryte zagrożenie. ----

Nagroda za esej grawitacyjny dotykający podstaw fizyki cząstek

Profesor Jerzy Kowalski-Glikman z Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ wraz z trzema współautorami został w tym roku laureatem drugiej nagrody za Eseje o Grawitacji. Konkurs organizowany jest od 1949 roku przez Gravity Research Foundation. Nagrodzona praca nosi tytuł „Fenomenologia kwantowej grawitacji w podczerwieni”. ----

Realizacja prac projektowych reaktora HTGR – umowa podpisana

Od lewej: Krzysztof Kurek, Michał Kurtyka i Przemysław Czarnek
NCBJ oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki podpisały umowę na realizację kolejnej partii prac projektowych wysokotemperaturowego reaktora chłodzonego gazem (ang. High Temperature Gas cooled Reactor, HTGR). W wydarzeniu, które odbyło się 12 maja 2021 r. w Otwocku-Świerku, uczestniczyli Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych Krzysztof Kurek. ----

NCBJ współorganizatorem „Popularyzacji wiedzy o energetyce jądrowej”

NCBJ Dni Otwarte
Warsztaty „Popularyzacja wiedzy o energetyce jądrowej”, które odbyły się na przełomie marca i kwietnia 2021 r. na Pomorzu i w rejonie Bełchatowa, zorganizowało Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce we współpracy z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowym Centrum Badań Jądrowych i spółką PGE EJ1. ----

Dr hab. Marek Rabiń­ski nowym Pre­zesem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Nukle­onicznego

Logo Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
17 kwiet­nia 2021 r. dr hab. Marek Rabiń­ski z Naro­do­wego Cen­trum Badań Jądro­wych został powo­łany na sta­no­wi­sko Pre­zesa Pol­skiego Towa­rzy­stwa Nukle­onicznego (PTN). Pol­skie Towa­rzy­stwo Nukle­oniczne od 1991 roku ini­cjuje i popiera dzia­łal­ność naukową i tech­niczną we wszyst­kich dzie­dzi­nach ato­mi­styki. Infor­muje spo­łe­czeń­stwo o warun­kach bez­piecz­nego wyko­rzy­sta­nia pro­ce­sów i tech­nik jądro­wych oraz działa na rzecz ich wyko­rzy­sta­nia w zakre­sie pozy­ski­wa­nia ener­gii, roz­woju prze­my­słu i rol­nic­twa, a także ochrony śro­do­wi­ska natu­ral­nego. ----

Kon­kurs Fizyczne Ścieżki roz­strzy­gnięty. Ogła­szamy wyniki!

Rozstrzygnięcie konkursu "Fizyczne ścieżki"
Wyło­niono zwy­cięz­ców XVI edy­cji kon­kursu Fizyczne Ścieżki orga­ni­zo­wa­nego wspól­nie przez Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych w Świerku oraz Insty­tut Fizyki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w War­sza­wie. Lau­re­aci zapre­zen­to­wali wyniki swo­ich prac w kate­go­riach: Praca Nau­kowa, Esej i Pokaz Zja­wi­ska Fizycz­nego. Zdo­bywcy I, II i III miej­sca otrzy­mali nagrody pie­niężne, a na ręce opie­ku­nów nauko­wych zwy­cięz­ców prze­ka­zano środki na wypo­sa­że­nie szkol­nych pra­cowni fizycz­nych. ----

Strony