News Date

Zgodnie z obowiązującymi przepisami1, 2 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19 pracownikowi, który sprawuje opiekę nad takim dzieckiem i w związku z tym nie pracuje, przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Komu przysługuje

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

⇒ opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka),

⇒ są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom).

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu. Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. Zasiłek nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku.

Wymiar zasiłku

– 14 dni – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19 1;

– 60 dni – zasiłek opiekuńczy przysługujący w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko 2.

Okres wypłat dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni.

Wysokość zasiłku

Za okres sprawowania opieki nad dzieckiem pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, ale otrzymuje zasiłek opiekuńczy, który stanowi 80% podstawy zasiłku. Podstawa zasiłku uwzględnia wynagrodzenie zasadnicze, a także inne składniki wynagrodzenia (premie, dodatki) podlegające oskładkowaniu, a pomniejszane za czas nieobecności w pracy.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Poinformować Dział Spraw Pracowniczych o planowanej nieobecności z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko.

Złożyć oświadczenie do wypłaty zasiłku do działu Rachuby Płac. Wzór oświadczenia w załączeniu.

Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem?

Można podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

 

1 art. 4 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

2 Rozdział 7 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 1999 Nr 60, poz. 636)