Labo­ra­to­rium Pomia­rów Dozy­me­trycz­nych zaj­muje się oceną oddzia­ły­wa­nia ośrodka jądro­wego Świerk na oto­cze­nie oraz moni­to­rin­giem nara­że­nia na pro­mie­nio­wa­nie joni­zu­jące per­so­nelu NCBJ.

LPD świad­czy na rzecz podmio­tów zewnętrz­nych usługi z zakresu wzor­co­wa­nia apa­ra­tury dozy­me­trycz­nej, pomia­rów dozy­me­trycz­nych oraz szko­leń i eks­per­tyz z zakresu dozy­me­trii i ochrony radio­lo­gicz­nej.

pikto

Akredytacja

Działające w strukturach LPD Laboratorium Badawcze nr AB567 (Dział Pomiarów Skażeń) oraz Laboratorium Wzorcujące nr AP070 (Dział Kalibracji Aparatury Dozymetrycznej) od ponad 14 lat posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie (sygnatariusza wielostronnych porozumień w ramach organizacji międzynarodowych działających w obszarze akredytacji tj.: EA MLA, IAF MLA oraz ILAC MRA).
Laboratoria wykonują badania oraz wzorcowania w sposób wiarygodny, rzetelny i bezstronny, zgodnie z deklarowaną Polityką jakości.

Od roku 2017, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, nasze Laboratorium Badawcze posiada elastyczny zakres akredytacji w zakresie pomiarów spektrometrycznych promieniowania gamma próbek biologicznych i środowiskowych.

 

Aktualne zakresy akredytacji Laboratoriów AB567 oraz AP070 dostępne są na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji


Laboratorium Badawcze AB567

zakres akredytowanej działalności:

 • ocena obciążającej dawki skutecznej lub równoważnej na podstawie pomiarów skażeń wewnętrznych u ludzi metodami "in vivo" i "in vitro";
 • pomiary stężeń aerozoli gamma-promieniotwórczych w powietrzu atmosferycznym metodą spektrometrii promieniowania gamma;
 • pomiary spektrometryczne promieniowania gamma próbek biologicznych i środowiskowych- elastyczny zakres akredytacji.

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego AB567

Laboratorium Wzorcujące AP070

zakres akredytowanej działalności:

 • wzorcowanie mierników dawki i mocy dawki promieniowania gamma;
 • napromienianie dawkomierzy pasywnych dawką wzorcową promieniowania gamma;
 • wzorcowanie mierników dawki i mocy dawki promieniowania neutronowego;
 • napromienianie dawkomierzy pasywnych dawką wzorcową promieniowania neutronowego;
 • wzorcowania mierników skażeń powierzchniowych.

Doświadczenia zdobyte w długim okresie działalności, nowoczesna aparatura o światowym standardzie, wprowadzanie nowych technik pomiarowych oraz kompetentna, wysoko wykwalifikowana kadra pracowników, pozwalają osiągnąć nam optymalne efekty pracy i stawiają Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych w czołówce laboratoriów w kraju i za granicą.

Oferta

Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej

Przyrządy neutronowe, zarówno pasywne (np. dawkomierze TLD) jak i aktywne (radiometry i sondy neutronowe) są wzorcowane we wzorcowych polach równoważnika dawki oraz mocy równoważnika dawki. W zależności od potrzeb klienta do kalibracji używane są są eksponowane w otwartej przestrzeni źródła 252Cf, 241Am-Be lub źródło 239Pu-Be.

Przeprowadzane przez nas wzorcowania obejmują:

 • Wyznaczenie odpowiedzi przyrządu w polu wybranego źródła/źródeł neutronowych,
 • Kontrolę dyskryminacji promieniowania gamma w detektorze,
 • Kontrolę odpowiedzi kierunkowej przyrządu.

Kalibracja detektorów TLD albedo na fantomie obejmuje:

 • naświetlenie dozymetru 1 wartością dawki neutronów

Przyrządy do pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w polu promieniowania gamma.

Przeprowadzane przez nas wzorcowania obejmują:

 • Wyznaczenie odpowiedzi przyrządu w stosunku do wzorcowego źródła promieniowania wybranego izotopu.

 

14C (β = 0,157 MeV)
WielkośćWartość (1 maja 2015)Niepewność (2 sigma)
Aktywność właściwa100 Bq/cm24,5 %
Emisja powierzchniowa3760 s-14,5 % (pierwiastek sum. kw.)
Powierzchnia150 cm³ 

 

36Cl (β = 0,710 MeV)
WielkośćZakres (1 maja 2015)Niepewność (2 sigma)
Aktywność właściwa24 Bq/cm24,5 %
Emisja powierzchniowa1800 s-14,5 % (pierwiastek sum. kw.)
Powierzchnia150 cm³ 

 

90Sr + 90Y (β =2,274 MeV)
WielkośćZakres (1 maja 2015)Niepewność (2 sigma)
Aktywność właściwa21,8  Bq/cm24,5 %
Emisja powierzchniowa3275 s-14,5 % (pierwiastek sum. kw.)
Powierzchnia150 cm³ 

 

241Am (α=5,544 MeV)
WielkośćZakres (1 maja 2015)Niepewność (2 sigma)
Aktywność właściwa46,6  Bq/cm24,5 %
Emisja powierzchniowa1750 s-14,5 % (pierwiastek sum. kw.)
Powierzchnia źródła150 cm³ 

Przyrządy do pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w polu promieniowania gamma.

Przeprowadzane przez nas wzorcowania obejmują:

 • Wyznaczenie odpowiedzi przyrządu w polu promieniowania wybranego izotopu,

Kalibracja aktywnych dawkomierzy osobistych na fantomie obejmuje:

 • kilkukrotne naświetlenie dozymetru przynajmniej 3 wartościami dawki promieniowania.

 

60Co (1,250 MeV)
WielkośćZakres (1 września 2011)Niepewność (2 sigma)
Moc kermy Ka w powietrzu2 ÷ 0,2 mGy/hΔKa = 3,5%
H*(10)Ka · 1,16 [Sv/h]ΔKa + 4,0 % (pierwiastek sum. kw.)
Hp(10)Ka · 1,15 [Sv/h]ΔKa + 4,0 % (pierwiastek sum. kw.)

 

137Cs (0,662 MeV)
WielkośćZakres (1 września 2011)Niepewność (2 sigma)
Moc kermy Ka w powietrzu25 ÷ 2 mGy/h
3,5 ÷ 0,5 mGy/h
225 ÷ 5 μGy/h
20 ÷ 1 μGy/h
ΔKa < 3,5 %

 

ΔKa = 3,5 %

H*(10)Ka · 1,20 [Sv/h]ΔKa + 4,0 % (pierwiastek sum. kw.)
Hp(10)Ka · 1,21 [Sv/h]ΔKa + 4,0 % (pierwiastek sum. kw.)

 

241Am (0,060 MeV)
WielkośćZakres (1 września 2011)Niepewność (2 sigma)
Moc kermy Ka w powietrzu2 ÷ 0,2 mGy/hΔKa = 3,5 %
H*(10)Ka · 1,16 [Sv/h]ΔKa + 4,0 % (pierwiastek sum. kw.)
Hp(10)Ka · 1,16 [Sv/h]ΔKa + 4,0 % (pierwiastek sum. kw.)

 

Pomiary aktywności próbek środowiskowych

 • Spektrometria promieniowania gamma w próbach ciekłych
 • Spektrometria promieniowania gamma w próbach stałych
 • Radiochemiczna analiza zawartości izotopów beta-promieniotwórczych w próbach ciekłych
 • Radiochemiczna analiza zawartości izotopów beta-promieniotwórczych w próbach stałych
 • Pomiar zawartości HTO w próbach ciekłych
 • Radiochemiczna analiza zawartości izotopu Sr-90 w próbach ciekłych
 • Radiochemiczna analiza zawartości izotopu Sr-90 w próbach stałych
 • Inne specjalistyczne pomiary na podstawie indywidualnej umowy z klientem

 

Ekspertyzy Dozymetryczne

Pomiary dozymetryczne wykonywane przyrządami operacyjnymi na zewnątrz LPD

 • Pomiary pól promieniowania gamma, skażeń powierzchni emiterami alfa i beta-promieniotwórczymi
 • Pomiary pół promieniowania mieszanego (neutrony + gamma)
 • Inne specjalistyczne pomiary na podstawie indywidualnej umowy z klientem

Szkolenie z zakresu dozymetrii promieniowania jonizującego, w tym oznaczania stężenia oraz aktywności promieniowania α, β i γ w materiałach różnego typu:

 •  Pomiary skażeń promieniotwórczych α, β, γ,
 • Zasady wzorcowania aparatury dozymetrycznej,
 • Podstawowe zasady ochrony radiologicznej,
 • Przygotowywanie metodyki pomiarowej dla klienta (uwzględniając jego potrzeby oraz posiadaną przez niego aparaturę pomiarową).

Ostateczny zakres szkolenia jest każdorazowo ustalany z klientem.

 

Szkolenie realizowane jest w siedzibie Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych z wykorzystaniem potencjału technicznego akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących dysponujących wzorcowymi polami promieniowania gamma i neutronowym oraz promieniotwórczymi materiałami odniesienia.

 

 • Szkolenia odbywają się na terenach nadzorowanych i kontrolowanych.
 • Uczestnicy szkoleń zobligowani są do posiadania ważnego paszportu dozymetrycznego.
 • Koszt szkolenia jednej osoby: 850 zł netto/dzień.
 • Przy większej liczebności grup możliwa negocjacja ceny.

 

Ocena warunków narażenia na promieniowanie jonizujące podczas pracy ze sztucznymi i naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego. Wsparcie podczas przygotowania dokumentacji na potrzeby powiadomienia w zakresie ochrony radiologicznej (zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo atomowe).

 

Kontrola i konserwacja aparatury

Sprawdzanie uszkodzonego przyrządu obejmuje:
drobne naprawy (wymiana baterii)
Ocena stanu technicznego przyrządu (wymagane dostarczenie dokumentacji technicznej)

 

 

Polityka Jakości LPD

Celem Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych NCBJ jest świadczenie wysokiej jakości usług (badań, wzorcowań) poprzez wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Uzyskane przez Laboratorium certyfikaty akredytacji potwierdzają jego kompetencje.

 

Dążenie do realizacji tego celu następuje (między innymi) poprzez:

 • systematyczne podnoszenie kompetencji personelu LPD poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,
 • rozwój zakresu oferowanych usług,
 • ciągłe unowocześnianie i zwiększanie niezawodności aparatury pomiarowej i wzorcującej,
 • zapewnienie zasobów kadrowych i technicznych do realizacji powyższych celów.
 • zapewnienie Klientom poufności informacji wytworzonych lub uzyskanych w trakcie realizacji działalności laboratoryjnej, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo lub postanowienia umów
 • bezstronne zorganizowanie i zarządzanie działalnością laboratoryjną ;
 • uwzględnienie ryzyk i szans w doskonaleniu  systemu zarządzania

Personel LPD zna i stosuje w swojej pracy Politykę Jakości oraz dokumentację systemu zarządzania a także regularnie uczestniczy w jego ciągłym doskonaleniu. Integralność sytemu zarządzania i spójność w realizacji działalności laboratoryjnej jest utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian.

Realizacja Polityki Jakości oraz funkcjonowanie systemu zarządzania są systematycznie nadzorowane poprzez audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania.

Dyrektor NCBJ zobowiązuje się zapewnić niezbędne środki dla funkcjonowania systemu zarządzania LPD. Odpowiedzialnym za przestrzeganie systemu zarządzania w LPD jest jego Kierownik.

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych

prof. dr hab. Krzysztof Kurek

 

Kontakt


Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych
Ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock

Sekretariat:

tel. +48 22 273 10 32
fax: +48 22 273 12 00
E-mail: lpd@ncbj.gov.pl

Dyżur dozymetryczny - całodobowy:
tel. +48 22 273 10 34

Dział Kalibracji Aparatury Dozymerycznej
inż. Błażej Boimski
+48 22 273 11 59

Dział Nadzoru Dozymetrycznego
Maciej Feczko
+48 22 273 10 34

Dział Pomiarów Skażeń
mgr inż. Małgorzata Dymecka
+48 22 273 11 50