Adiunkt | TJ3

Data ogłoszenia: 
5 lip 2022 - 13:00
Termin zbierania ofert: 
16 sie 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkt
w Departamencie Aparatury i Technik Jądrowych, Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy
 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy prowadzi prace badawcze i aplikacyjne w dyscyplinie nauk fizycznych, w szczególności badania materiałów scyntylacyjnych i rozwój detektorów promieniowania jonizującego, a także badania fizyki plazmy i rozwój technik diagnostyki plazmy. Prowadzimy badania emisji promieniowania X i gamma, szybkich elektronów, jonów i neutronów z plazmy w urządzeniach badawczych typu Rod Plasma Injectors (RPI), Plasma-Focus (PF), Inertial Confinement Fusion (ICF) oraz w pułapkach typu tokamak. Realizowane są projekty krajowe i międzynarodowe w obszarze wykorzystania neutronowej analizy aktywacyjnej do badania surowców przemysłowych (cement, metale), rozwoju detektorów scyntylacyjnych lub gazowych dla ochrony granic oraz eksperymentów naukowych przy dużych infrastrukturach badawczych (ILL Grenoble, CERN). Profil prac realizowanych w zakładzie TJ3 dostępny jest na stronach www: https://www.ncbj.gov.pl/tj3

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk fizycznych;
 • udokumentowany dorobek naukowy (wyrażony publikacjami, patentami, zgłoszeniami patentowymi); preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w obszarze metod fizyki jądrowej w badaniach właściwości scyntylatorów;
 • udokumentowany udział w pracach badawczych oraz osiągnięcia aplikacyjne w zakresie detekcji promieniowania jonizującego (promieniowanie gamma, cząstki powstające z oddziaływania promieniowania kosmicznego z atmosferą) oraz neutronów;
 • doświadczenie w pomiarach neutronów oraz spektroskopii po aktywacji materiałów neutronami;
 • doświadczenie w analizie danych eksperymentalnych;
 • aktywny udział w konferencjach naukowych i technicznych oraz projektach badawczych międzynarodowych;
 • osiągnięcia organizacyjne, w tym mile widziana aktywność w pozyskiwaniu nowych projektów badawczych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje formalne (tytuł doktora);
 • autoreferat, zawierający opis osiągnięć naukowych kandydata, wraz wykazem publikacji, patentów i wdrożeń;
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę;
 • opcjonalnie, można dołączyć listy polecające lub dane kontaktowe do osób (e-mail, telefon, jednostka naukowa), które na życzenie komisji mogą kandydatowi lub kandydatce udzielić stosownych rekomendacji;

Oferujemy:

 • interesującą pracę w przyjaznym i kompetentnym zespole;
 • udział w pracach badawczych realizowanych przez konsorcja międzynarodowe;
 • stabilne waunki zatrudnienia;
 • dostęp do infrastruktury badawczej, adekwatnej dla jednostki badawczej z przyznaną kategorią A+;

Kontakt: Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi NCBJ pod adresem e-mail: DHR@ncbj.gov.pl

Sposób i miejsce składania aplikacji:

 • Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi DHR@ncbj.gov.pl do  16.08.2022 r.
 • Bardzo prosimy o jednoznaczną identyfikację konkursu w temacie bądź treści listu

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)