Asystent (doktorant) | MAB NOMATEN

Data ogłoszenia: 
21 Maj 2021 - 16:00
Termin zbierania ofert: 
30 cze 2021 - 23:45


Asystent (doktorant)
    Nowoczesne Radiofarmaceutyki do Zastosowań Medycznych 

Centrum Doskonałości NOMATEN

Centrum Doskonałości NOMATEN zostało stworzone w ramach współpracy pomiędzy NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia). Źródłem finansowania są połączone fundusze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej. Obecnie składa się z 5 grup badawczych. Dyrektorem Centrum Doskonałości jest prof. Mikko Alava. NOMATEN koncentruje się na badaniach i rozwoju nowatorskich materiałów wielofunkcyjnych do zastosowań przemysłowych i medycznych, w tym także na badaniach i rozwoju nowych radiofarmaceutyków. 


Więcej informacji o rozwoju Centrum Doskonałości NOMATEN znajdziesz na stronie: http://nomaten.ncbj.gov.pl

Ambitnym celem, który sobie postawiliśmy jest stworzenie silnego zespołu złożonego zarówno ze światowej klasy badaczy, jak i młodych, zmotywowanych naukowców, którzy z pasją realizują swoje cele badawcze w zakresie opracowywania nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych do zwalczania chorób nowotworowych.

Grupa badawcza „Radiopharmaceutical”, kierowana przez dr hab. Marka Pruszyńskiego, zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie rozwoju nowych diagnostycznych i terapeutycznych radiofarmaceutyków do leczenia różnych rodzajów nowotworu. Zainteresowania naukowe Grupy koncentrują się zwłaszcza na badaniach nad opracowaniem nowatorskich radiofarmaceutyków molekularnych: począwszy od reaktorowej i cyklotronowej produkcji radionuklidów teranostycznych i ich radiochemicznej separacji od napromienionych tarcz; poprzez znakowanie radionuklidami różnych biomolekuł (np. przeciwciał monoklonalnych, ich fragmentów, a także peptydów); aż po przedkliniczną ocenę in vitro i in vivo otrzymanych związków, wykazującą ich potencjał diagnostyczny lub skuteczność terapeutyczną.

Poszukujemy 3 pracowników posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny zainteresowanych prowadzeniem prac badawczych mających na celu uzyskanie stopnia doktora
w zakresie rozwoju nowatorskich radiofarmaceutyków do leczenia nowotworów.
Doktoranci będą zaangażowani w badania nad opracowywaniem nowych metod trwałego przyłączania medycznie użytecznych radionuklidów do biomolekuł (przeciwciał monoklonalnych lub ich fragmentów, peptydów i małych cząsteczek organicznych) za pomocą ligandów chelatujących, grup prostetycznych lub nanocząstek, np. micele, liposomy lub nieorganiczne/organiczne nanocząsteczki. Stosowane będą różne radionuklidy diagnostyczne (89Zr, 68Ga, 99mTc, 44Sc itp.) oraz terapeutyczne (90Y, 177Lu, 131I, 225Ac, 227Th itd.). Zsyntetyzowane radioznakowane związki będą oczyszczane z wykorzystaniem preparatywnych metod analitycznych, takich jak dializa, wysokosprawna chromatografia cieczowa z kolumnami wykluczenia mas lub odwróconych faz (SEC lub RP-HPLC) i inne. Biomolekuły znakowane radioaktywnie będą testowane in vitro pod kątem ich właściwości biologicznych, w tym immunoreaktywności, powinowactwa wiązania do receptora i swoistości na komórkach nowotworowych, testów cytotoksyczności (np. proliferacji, klonogennego, analizy pęknięć podwójnej nici DNA), hodowli komórek 3D itp. Planowane są badania obrazowania in vivo i biodystrybucji narządowej.

W czasie trwania zatrudnienia, doktoranci, muszą terminowo spełnić wszystkie wymagania określone w programie przygotowania doktoratu w danej dyscyplinie (tj. oceny, egzaminy, uczestniczenie w wykładach i inne aktywności).

Preferowane wykształcenie: chemia organiczna lub nieorganiczna, biologia, biotechnologia, farmacja lub pokrewne.

Miejsce pracy: 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. (Przedmieścia Warszawy, sprawnie działający i bezpłatny transport zakładowy zapewniający dojazd do/z Świerku). 

Wynagrodzenie:

7 000 PLN miesięczne brutto (wynagrodzenie zależne od posiadanych kompetencji i doświadczenia, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz premii projektowej);

Oferujemy:

  • Umowę o pracę na okres 2 lat, z możliwością przedłużenia po pozytywnej ocenie.
  • Współpracę w ramach sieci międzynarodowych instytucji badawczych oraz firm komercyjnych Możliwość korzystania z potencjału badawczego trzech partnerów konsorcjum NOMATEN: NCBJ (Polska), CEA (Francja) and VTT (Finlandia). 
  • Dla uczestników wspólnych badań naukowych z partnerami NOMATEN CEA (Francja) i VTT (Finlandia) program wizyt w instytucji współpracującej.
  • Możliwość uczestniczenia w konferencjach i międzynarodowej współpracy, atrakcyjne warunki pracy, pracę zespołową, możliwość łączenia życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy. 
  • Wsparcie w procesie przeniesienia do Polskich i rozpoczęcia pracy w polskiej instytucji naukowej zapewnione przez zespół specjalistów z zakresu polskich przepisów prawa pracy, legalizacji pobytu oraz rozliczeń finansowych.

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny zawierający informację o spełnianiu wymagań wraz z uzasadnieniem (1 strona),
  • CV wraz z wykazem publikacji,
  • opis najważniejszych osiągnięć i perspektyw naukowych,
  • listę zawierającą dane kontaktowe dwóch osób mogących przedstawić rekomendacje (adres e-mail),
  • w ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kontakt: : dr hab. Marek Pruszyński, Lider Grupy Badawczej (marek.pruszynski@ncbj.gov.pl)

Termin nadsyłania dokumentów: 30 czerwca 2021 r.

Dokumenty prosimy przesłać w języku angielskim na adres: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl.

Planowany początek zatrudnienia: 1 września 2021 r.

Kandydaci mogą zostać poproszeni o uzupełnienie dokumentacji. W pierwszym etapie selekcji zostanie przygotowana krótka lista kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).

Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze MODUŁ PLUS (Nr MAB PLUS/2018/8) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 badania i innowacje.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1.    Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są:

a. Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Sołtana 7,
b. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie (02-611), przy ul. I. Krasickiego 20/22.

2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

a.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock
b.    iod@ncbj,gov.pl

3.    Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NCBJ. 
4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu oraz w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników NCBJ na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7.    W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez NCBJ nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
8.    W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia przez Panią / Pana zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, pozyskane od Pani / Pana dane będą usunięte nie później niż po upływie 12 lat (tj. nie dłużej niż do zakończeniu okresu trwałości projektu) od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko, co znajduje uzasadnienie w przepisach regulujących finansowanie projektu. 
9.    Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NCBJ. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
10.    Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.