Asystent (doktorant) | NOMATEN

Data ogłoszenia: 
15 paź 2020 - 00:00
Termin zbierania ofert: 
14 gru 2020 - 23:45


Asystent (doktorant)
Badania nad zaawansowanymi wielofunkcjonalnymi materiałami

Centrum Doskonałości NOMATEN,
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Polska

Centrum Doskonałości NOMATEN zostało stworzone w ramach współpracy pomiędzy NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia). Źródłem finansowania są połączone fundusze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej. Obecnie tworzymy 4 grupy badawcze. Dyrektorem Centrum Doskonałości jest prof. Mikko Alava. NOMATEN koncentruje się na badaniach i rozwoju nowatorskich materiałów, takich jak materiały odporne na ekstremalne warunki – promieniowanie, wysokie temperatury, korozję. 

Więcej informacji o rozwoju Centrum Doskonałości NOMATEN znajdziesz na stronie: http://nomaten.ncbj.gov.pl

Poszukujemy pracowników posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, zainteresowanych prowadzeniem prac badawczych mających na celu uzyskanie stopnia doktora w następujących obszarach nauki:

 1. Złożoność materiałów funkcjonalnych: analiza właściwości mechanicznych (plastyczność, mechanika pękania) i ich rola w zrozumieniu wpływu mikrostruktury na przewidywanie zjawiska zniszczenia mechanicznego. Grupa pracuje w obszarze tzw. systemów uczących się (machine learning). Wyniki zastosowane są w klasycznej inżynierii materiałowej. 
  Słowa kluczowe: stopy metali, stopy o wysokiej entropii (HEA).
  Mile widziane doświadczenie: mechanika statystyczna, symulacje komputerowe, systemy samouczące się.
  Kontakt: Stefanos Papanikolaou (stefanos.papanikolaou@ncbj.gov.pl)
   
 2. Korozja i analiza zmian właściwości materiałów: Analiza in-situ zjawisk zachodzących na powierzchni materiałów funkcjonalnych, w szczególności odporności korozyjnej materiałów metalowych i warstw ochronnych. Analiza post mortem (struktura i własności mechaniczne) materiałów wystawionych na działanie agresywnego środowiska chemicznego, zmiennych temperatur, pola magnetycznego i wiązek jonów. 
  Mile widziane doświadczenie: praktyczna wiedza i doświadczenie w jednym lub kilku obszarach: elektrochemia, inżynieria powierzchni, inżynieria materiałowa, fizyka ciała stałego, mikroskopia elektronowa (SEM lub TEM), spektroskopia masowa (np. TDS, DEMS). Osoby z doświadczeniem w numerycznej analizie/modelowaniu zjawisk elektrochemicznych, korozyjnych, zjawisk zachodzącymi w wyniku interakcji miedzy środowiskiem wodnymi lub plazmą i ciałem stałym również zachęcamy do składania aplikacji.   
  Kontakt: Mikko Alava (mikko.alava@ncbj.gov.pl).
   
 3. Struktura i funkcje: Grupa zajmująca się badaniem wpływu zniszczenia radiacyjnego na właściwości funkcjonalne (mechaniczne i strukturalne) materiałów. Przedmiotem badań są materiały dedykowane zastosowaniom w Generacji III+ i IV reaktorów jądrowych jak np.: stale austenityczne, martenzytyczno-ferrytyczny czy stale typu ODS, powłoki Al2O3, stopy cyrkonu i niklu oraz stopy o wysokiej entropii. Szczególny nacisk kładziony jest na badania in-situ, w wysokich temperaturach wykorzystując następujące metody badawcze: nanoindentacja, dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia Ramana czy badania wytrzymałości. 
  Badania strukturalne prowadzone za pomocą metod SEM/FIB/EBSD/EDS i TEM. 
  Mile widziane doświadczenie: inżynieria materiałowa, mechanika, inżynieria jądrowa lub pokrewne. 
  Kontakt: Łukasz Kurpaska (lukasz.kurpaska@ncbj.gov.pl).
   
 4. Informatyka materiałowa: Odwzorowywanie zachowania i wytrzymałości materiałów pod wpływem obciążeń mechanicznych z zastosowaniem wielopoziomowego modelowania materiałów, systemów uczących się oraz eksperymentalnych metod badania własności materiałów. W szczególności stosujemy metody: Teoria funkcjonału gęstości elektronowej (DFT), Dynamika molekularna (MD), Dyskretna symulacja Dynamiki  Dyslokacji (DDD), opis i modelowanie fenomenologiczne odkształcenia plastycznego i zniszczenia mechanicznego (CPD)
  Mile widziane doświadczenie: doświadczenie w zagadnieniach dynamiki molekularnej, analizie własności mechanicznych, fizyce lub matematyce stosowanej.
  Kontakt: Stefanos Papanikolaou (stefanos.papanikolaou@ncbj.gov.pl)

Ambitnym celem, który sobie postawiliśmy jest stworzenie silnego zespołu złożonego zarówno ze światowej klasy badaczy, jak i młodych, zmotywowanych naukowców, którzy z pasją realizują swoje cele badawcze w zakresie badań materiałowych.

W czasie trwania zatrudnienia, doktoranci, muszą terminowo spełnić wszystkie wymagania określone w programie przygotowania doktoratu w danej dyscyplinie (tj. oceny, egzaminy, uczestniczenie w wykładach i inne aktywności).

Miejsce pracy: 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. (Przedmieścia Warszawy, sprawnie działający i bezpłatny transport zakładowy zapewniający dojazd do/z Świerku). 

Wynagrodzenie: 

7 000 PLN miesięczne brutto (wynagrodzenie zależne od posiadanych kompetencji i doświadczenia, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz premii projektowej).

Oferujemy:

Współpracę w ramach sieci międzynarodowych instytucji badawczych oraz firm komercyjnych Możliwość korzystania z potencjału badawczego trzech partnerów konsorcjum NOMATEN: 
NCBJ (Polska), CEA (Francja) and VTT (Finlandia). 

Dla uczestników wspólnych badań naukowych z partnerami NOMATEN CEA (Francja) i VTT (Finlandia) program wizyt w instytucji współpracującej.

Możliwość uczestniczenia w konferencjach i międzynarodowej współpracy, atrakcyjne warunki pracy, pracę zespołową, możliwość łączenia życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy. 

Wsparcie w procesie przeniesienia do Polskich i rozpoczęcia pracy w polskiej instytucji naukowej zapewnione przez zespół specjalistów z zakresu polskich przepisów prawa pracy, legalizacji pobytu oraz rozliczeń finansowych.

Wymagane dokumenty: 

 • list motywacyjny zawierający informację o spełnianiu wymagań wraz z uzasadnieniem (1 strona)
 • CV wraz z wykazem publikacji 
 • opis najważniejszych osiągnięć naukowych (max. 2 strony)
 • listę zawierającą dane kontaktowe dwóch osób mogących przedstawić rekomendacje (adres e-mail)

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Termin nadsyłania dokumentów: 14 grudnia 2020 r.

Dokumenty prosimy przesłać w języku angielskim na adres: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja w NOMATEN jest oparta o zasady OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).

Kandydaci mogą zostać poproszeni o uzupełnienie dokumentacji. W pierwszym etapie selekcji zostanie przygotowana krótka lista kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Planowany początek zatrudnienia: 1 marca 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są:
  a. Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Sołtana 7,
  b. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie (02-611), przy ul. I. Krasickiego 20/22.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem
  a. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock
  b. iod@ncbj,gov.pl
 3. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NCBJ.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu oraz w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników NCBJ na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez NCBJ nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 8. W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia przez Panią / Pana zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, pozyskane od Pani / Pana dane będą usunięte nie później niż po upływie 12 lat (tj. nie dłużej niż do zakończeniu okresu trwałości projektu) od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko, co znajduje uzasadnienie w przepisach regulujących finansowanie projektu.
 9. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NCBJ. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 10. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze MODUŁ PLUS (Nr MAB PLUS/2018/8) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 badania i innowacje.