13

May

2024

Stypendysta/ stypendystka - stypendium doktoranckie fizyka eksperymentalna – zastosowanie szkieł metalicznych

Termin zbierania ofert: 04-06-2024

Narodowe Centrum Badań Jądrowych zaprasza do składania wniosków na stanowisko

Doktoranta/ doktorantki w dziedzinie fizyka eksperymentalna – zastosowanie szkieł metalicznych

Centrum Doskonałości NOMATEN zostało stworzone w ramach współpracy pomiędzy NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia). NOMATEN koncentruje się na badaniach i rozwoju nowatorskich materiałów wielofunkcyjnych do zastosowań przemysłowych i medycznych, specjalnie zaprojektowanych do pracy w trudnych warunkach, takimi jak promieniowanie, wysoka temperatura i korozja.
NOMATEN znajdziesz na stronie: http://nomaten.ncbj.gov.pl
 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka, Mińska Mazowieckiego i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Prowadzenie badań – wytwarzanie przewidywanych za pomocą narzędzi numerycznych rozwiązań szkieł i porównywanie z opracowanymi modelami. Eksperymenty obejmować będą metody: rozpylanie magnetronowe, topienie w łuku elektrycznym i odlewanie ssące ( przygotowania próbek) oraz charakteryzację za pomocą metod TEM, DSC i nanoindentacji. 
 • Współpraca z zespołem teoretycznym pracującym nad szkłami metalicznymi.

Termin rozpoczęcia stypendium: październik 2024

Wymagania:

 • tytuł magistra (do czasu rozpoczęcia spotkań z kandydatami);

Mile widziana specjalizacja: fizyka, nauka o materiałach. 

 • Doświadczenie w zakresie badania materiałów amorficznych wykorzystując wyżej wymienione techniki eksperymentalne oraz współpraca z grupą numeryczną będzie dodatkowym atutem.
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Ambitnym celem, który sobie postawiliśmy jest stworzenie silnego zespołu złożonego zarówno ze światowej klasy badaczy, jak i młodych, zmotywowanych naukowców, którzy z pasją realizują swoje cele badawcze w zakresie badań materiałowych.
 

Oferujemy:

 • 36 miesięczne stypendium w ramach projektu “Wpływ składu i szybkości chłodzenia na właściwości mechaniczne szkieł metalicznych o wysokiej entropii" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS 13).
 • Współpracę w ramach sieci międzynarodowych instytucji badawczych oraz firm komercyjnych. 
 • Możliwość korzystania z potencjału badawczego trzech partnerów konsorcjum NOMATEN: NCBJ (Polska), CEA (Francja) and VTT (Finlandia).  
 • Możliwość uczestniczenia w konferencjach i międzynarodowej współpracy, atrakcyjne warunki pracy, pracę zespołową, możliwość łączenia życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy. 
 • Wsparcie w procesie przeniesienia do Polskich i rozpoczęcia pracy w polskiej instytucji naukowej zapewnione przez zespół specjalistów z zakresu polskich przepisów prawa pracy, legalizacji pobytu oraz rozliczeń finansowych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny (1 strona)
 • CV  wraz z wykazem publikacji 
 • listę zawierającą dane kontaktowe dwóch osób mogących przedstawić rekomendacje (adres e-mail)
 • kopia dyplomu (lub innego dokumentu) potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra
 • W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kontakt: dr Mikko Alava (mikko.alava@ncbj.gov.pl), dr Silvia Bonfanti (silvia.bonfanti@ncbj.gov.pl) – kierownik projektu 

Termin nadsyłania dokumentów: 4 czerwca 2024 r.
Dokumenty prosimy przesłać w języku angielskim na adres: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl (HR manager)


Wstępnie wybrani kandydaci i kandydatki zostaną zaproszeni na rozmowę oraz ustny egzamin z fizyki w Szkole Doktorskiej NCBJ i IChTJ. Tylko osoby, które zdadzą egzamin, będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięskiego kandydata/kandydatki.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 czerwca 2024 r. 
O terminie ewentualnej rozmowy i egzaminu wybrani kandydaci i kandydatki zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną.
Kandydaci mogą zostać poproszeni o uzupełnienie dokumentacji. W pierwszym etapie selekcji zostanie przygotowana krótka lista kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne on-line.

 

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

1.    Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są: 

a. Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Sołtana 7,
b. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie (02-611), przy ul. I. Krasickiego 20/22.

2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem

a.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock
b.    iod@ncbj,gov.pl

3.    Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NCBJ. 
4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu oraz w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników NCBJ na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7.    W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez NCBJ nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
8.    W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia przez Panią / Pana zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, pozyskane od Pani / Pana dane będą usunięte nie później niż po upływie 12 lat (tj. nie dłużej niż do zakończeniu okresu trwałości projektu) od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko, co znajduje uzasadnienie w przepisach regulujących finansowanie projektu. 
9.    Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NCBJ. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
10.    Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent an d Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)