Wykonawcy:  Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Okres realizacji: 01.06.2023 r. - 30.11.2024 r.
Kwota finansowania: 205 867,88 zł
Tytuł projektu: „Międzynarodowa konferencja radiofarmaceutyczna promująca unikatową infrastrukturę badawczą NCBJ”
Informacja o współfinansowaniu: Instytut otrzymał środki finansowe od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Program: NAWA „Welcome to Poland”
 

Tematyka projektu: 

Międzynarodowa Konferencja Radiofarmaceutyczna NOMRad ma na celu zaprezentowanie społeczności naukowej potencjału infrastruktury B+R NCBJ w otrzymywaniu radioizotopów medycznych (reaktor MARIA, cyklotron CERAD), opracowywaniu na ich bazie nowych radiofarmaceutyków (POLATOM, NOMATEN) oraz ich wdrażania do badań klinicznych. Należy zaznaczyć, że zainstalowany wkrótce cyklotron jest unikalną jednostką w skali światowej, umożliwiającą otrzymywanie szeregu radioizotopów do celów medycznych, których dostępność jest dotychczas bardzo ograniczona, a także umożliwia badania niestandardowych reakcji jądrowych do produkcji tych radioizotopów. Projekt CERAD znalazł się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych, a tym samym jest wizytówką efektywnego polskiego systemu finansowania nauki. CERAD i Reaktor MARIA zgłoszono do programu OFFERR, w którym UE finansuje zagranicznym naukowcom dostęp do infrastruktur badawczych o europejskim znaczeniu. CERAD i MARIA świetnie wpisują się w jeden z flagowych obszarów Horizon Europe, walki z rakiem, tak więc konferencja pozwoli nawiązać nie tylko liczne kontakty, ale również potencjalne konsorcja projektowe w tym priorytetowym dla UE obszarze. Organizacja konferencji w celu prezentacji naszych osiągnięć i nawiązania nowych kontaktów.

W NCBJ powstaje Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie CERAD – nowoczesna infrastruktura do badań nad innowacyjnymi radiofarmaceutykami. Jej trzon to cyklotron przyspieszający różne cząstki (alfa, protony, deuterony), co stwarza unikatowe w skali światowej warunki do otrzymywania radioizotopów medycznych. Jednocześnie w Centrum Doskonałości NOMATEN NCBJ powstała w 2021 r. Grupa Radiofarmaceutyczna (GRF). CERAD i GRF, wymagają zatrudnienia nowej kadry, wzmocnienia międzynarodowej pozycji i współpracy z naukowcami oraz ośrodkami B+R i przemysłowymi. Cel ten zrealizowany będzie przez wsparcie organizacji międzynarodowej konferencji, związanej ze strategicznymi projektami B+R NCBJ, w obszarze nowoczesnych radiofarmaceutyków do obrazowania molekularnego i radioterapii celowanej. Szczególnie istotna jest organizacja i szeroka popularyzacja pierwszej z planowanych cyklicznie konferencji, decydująca o uzyskaniu renomy w międzynarodowych środowiskach badawczych.

Cele projektu:

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do rozpowszechniania wyników prac badawczych polskich naukowców na arenie międzynarodowej, nawiązywania kontaktów oraz umożliwienia młodym naukowcom bezpośredniej styczności z najwybitniejszymi światowymi specjalistami w dziedzinie radiofarmacji. Efektem długofalowym będzie budowa wokół ośrodków CERAD i GRF sieci aktywnych międzynarodowych społeczności badawczych i uczestnictwo we wspólnych projektach.

intensyfikacja kontaktów naukowych z jednostkami zagranicznymi – od lat wzrasta liczba naukowców NCBJ wyjeżdżających do renomowanych ośrodków (CERN, DESY, JRC) w ramach staży i prowadzenia wspólnych badań. Przyjeżdża także więcej obcokrajowców w ramach wspólnych grantów europejskich (H2020, projekt TOURR) lub składanych przez nich projektów do NCN (POLONEZ-BIS, OPUS). W ramach NOMATEN (H2020 Teaming i MAB+ FNP) rozpoczęto współpracę z renomowanymi ośrodkami badawczymi we Francji (CEA) i Finlandii (VTT) w dziedzinie syntezy i badania nowych multifunkcjonalnych materiałów do zastosowania w przemyśle i medycynie. Grupa Radiofarmaceutyczna NOMATEN projektuje, otrzymuje i bada przedklinicznie nowe leki do diagnostyki i terapii radioizotopowej;

odpowiednia organizacja pracy i badań - utworzono nowe jednostki: Biuro Współpracy Międzynarodowej, Międzynarodowy Komitet Naukowy dla NOMATEN, Welcome Point (Welcome to Poland/NAWA);

kształcenie doktorantów- wspólna międzynarodowa Szkoła Doktorska NCBJ-ICHTJ, Studia Doktoranckie PHD4GEN i RadFarm. NOMATEN prowadzi we współpracy z CEA-UPS prace doktorskie (program cotutelle).

Ponadto, powstające centrum CERAD, jak i utworzona w 2021 r. Grupa Radiofarmaceutyczna NOMATENu, to stosunkowo nowe jednostki NCBJ, będące w fazie dochodzenia do założonej struktury docelowej, poszukujące młodych i ambitnych naukowców do wzmocnienia swoich grup badawczych, a także doświadczonych partnerów naukowych i przemysłowych do realizacji wspólnych badań. Obie jednostki wymagają międzynarodowej promocji, zarówno swoich możliwości i planów współpracy, jak i nowej międzynarodowej struktury zarządzania badaniami naukowymi.

Poprzez zorganizowanie międzynarodowej Konferencji Radiofarmaceutycznej zostaną zaprezentowane możliwości badawcze, a tym samym zaspokojone potrzeby promocji zarówno CERADu, jak i Grupy Radiofarmaceutycznej NOMATENu. Oprócz prezentacji naukowych, będą dystrybuowane materiały informacyjne o poszukiwaniu nowych pracowników. W trakcie konferencji zaplanowane są wizyty w CERADzie (cyklotron), Reaktorze MARIA i laboratoriach NOMATENu. Dodatkowo NCBJ zainicjuje cykl spotkań roboczych dla społeczności użytkowników CERAD.

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)