Szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej

Ustawa Prawo Atomowe wymaga, by do pracy przy materiałach promieniotwórczych lub jądrowych, a także przy innych źródłach promieniowania jonizującego, dopuszczać tylko pracowników odpowiednio przeszkolonych (odpowiedzialność za szkolenie spoczywa na pracodawcy). Praca na niektórych stanowiskach ważnych z punktu widzenia ochrony radiologicznej i (ewentualnie) bezpieczeństwa jądrowego wymaga oprócz udziału w szkoleniu także zdania egzaminu państwowego.

NCBJ znajduje się na prowadzonych przez Prezesa PAA listach jednostek uprawnionych do szkolenia przygotowującego do egzaminów na inspektorów ochrony radiologicznej (IOR-1, 1R i 1Z), operatorów akceleratora (tzw. programy AA i SA), specjalistów ds. ewidencji materiałów jądrowych (SE) oraz operatorów, dozymetrystów i kierowników reaktora badawczego (R-O, R-D i R-OK.) Wpisanie na listę oznacza, że organizowane przez nas szkolenia tych typów są uznawane przez Państwową Agencję Atomistyki za podstawę do wyznaczenia terminu egzaminu państwowego.

Oferujemy przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zarówno wewnętrznych, jak i przygotowujących do egzaminu. Szkolenia prowadzimy zarówno na terenie NCBJ, jak i wyjazdowo. Szkoleń przygotowujących do egzaminu państwowego nie prowadzimy on-line.

Zgodnie z artykułem 11 ustawy Prawo Atomowe (Ustawa) do pracy ze źródłem promieniowania jonizującego (cyt.) można dopuścić pracownika, który posiada odpowiednią do stanowiska pracy znajomość wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz niezbędne umiejętności w zakresie określonym przez programy szkoleń. Korzystając z doświadczeń zdobytych przez lata prowadzenia szkoleń dla pracujących w narażeniu pracowników NCBJ (zarówno kategorii B, jak i A) oferujemy szeroki zakres usług w zakresie szkolenia pracowników – nie tylko dla jednostek prowadzących działalność ze źródłami promieniowania jonizującego (rodzaje działalności wymienione w art. 4 ust. 1 Ustawy), ale także dla jednostek prowadzących działalność w warunkach podwyższonego narażenia na promieniowanie naturalne (rodzaje działalności wymienione w art. 4 ust. 2 Ustawy).

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej powinno stanowić integralną część kultury bezpieczeństwa każdej firmy, której praca eksponuje pracowników, środowisko i/lub inne osoby na ryzyko skażenia lub narażenia na promieniowanie jonizujące. NCBJ posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń tego typu, jak również dysponuje zasobem doświadczonej kadry dydaktyków i specjalistów w dziedzinie fizyki współczesnej oraz ochrony radiologicznej.

Nasza oferta jest wielowariantowa. Przykładowo: możliwe jest przeprowadzenie szkolenia według gotowego programu jednostki, możliwe jest też zamówienie przygotowania programu (po konsultacji z zamawiającym, aby szkolenie było dopasowane do potrzeb) i przeprowadzenie szkolenia według tego programu, jak również warianty pośrednie. W każdym przypadku staramy się dopasować program szkolenia do potrzeb Zamawiającego.

Przykładowy program szkolenia dla pracowników niekategoryzowanych (4 x 45 minut):

 • Elementy fizyki współczesnej – podstawy fizyczne ochrony radiologicznej
 • Podstawowe pojęcia ochrony radiologicznej – dawki, limity, zasady ochrony radiologicznej, skażenie
 • Biologiczne skutki promieniowania jonizującego
 • Przyrządy pomiarowe i dozymetryczne

Przykładowy program szkolenia dla pracowników kategorii B zatrudnionych w jednostce prowadzącej różnorodną działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące (11 x 45 minut)

 • Przepisy prawne dotyczące ochrony radiologicznej
 • Podstawy fizyczne ochrony radiologicznej
 • Biologiczne skutki promieniowania jonizującego
 • Praca w narażeniu na promieniowanie jonizujące
 • Bezpieczna praca ze źródłami promieniowania jonizującego
 • Praca z zamkniętymi i otwartymi źródłami promieniotwórczymi
 • Wielkości, jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej
 • Przyrządy pomiarowe i dozymetryczne
 • System nadzoru i kontroli stanu ochrony radiologicznej
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
 • Odpady promieniotwórcze

Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest jednostką wpisaną przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do rejestru jednostek uprawnionych do szkolenia celem uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1, IOR-1Z, IOR-1R.

Szkolenia odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi, przez prezesa PAA, programami szkoleniowymi.

Szkolenia typu IOR-1, IOR-1Z i IOR-1R organizujemy w ramach połączonego kursu, a więc częściowo wspólnie.

Szkolenie IOR-1R trwa 5 dni (tydzień), IOR-1Z 7 dni, IOR-1 10 dni (dwa tygodnie).

Miejsca i terminy egzaminów po szkoleniu IOR oraz inne praktyczne informacje podane są na poświęconej tym egzaminom stronie WWW Państwowej Agencji Atomistyki (https://www.gov.pl/web/paa/egzaminy).

 

WAŻNE INFORMACJE

Poniższe informacje dotyczą szkoleń odbywających się na terenie NCBJ.

 • Szkolenia odbywają się zgodnie z Regulaminem
 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w wersji on-line, instrukcja rejestracji podana jest poniżej.
 • Opłaty za szkolenie należy wnosić przelewem po otrzymaniu maila potwierdzającego organizację szkolenia oraz faktury proforma. W tytule przelewu proszę podać nr otrzymanej faktury pro-forma. Przelewu należy dokonać na rachunek NCBJ (nr rachunku: 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015, w PKO BP) nie później niż 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpłynięcia środków na rachunek Organizatora).
 • Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, bez podania przyczyn, także w przypadku zbyt małej liczby chętnych.
 • Opłata za szkolenie obejmuje udział w zajęciach, materiały (w formie elektronicznej) oraz napoje i ciastka w czasie przerwy kawowej. W szczególności NIE obejmuje: kosztów zakwaterowania, obiadu i egzaminu.
 • W czasie przerwy obiadowej uczestnicy mogą skorzystać z kantyny „Bar 56”.
 • Preferowanym przez nas i domyślnym kanałem kontaktu z uczestnikami szkolenia jest poczta elektroniczna.
 • Na prośbę Uczestnika pomagamy zorganizować dojazd na trasie Warszawa-NCBJ transportem pracowniczym lub organizując wynajęcie busa. Bilet w jedną stronę instytutowego Zakładu Transportu Samochodowego kosztuje 7 zł (przystanki oraz przybliżone godziny odjazdu są podane w rozkładzie jazdy do i z NCBJ). Prosimy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub bądź skontaktować się z sekretariatem DEiS drogą mailową.
 • Możemy podpowiedzieć, które z warszawskich hoteli znajdują się niedaleko przystanków, na których zatrzymują się autobusy ZTS Świerk. Prosimy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub skontaktować się przez e-mail.

Ze względu na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie NCBJ wstęp osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga każdorazowej zgody Dyrektora Instytutu. Imię, nazwisko, obywatelstwo, kraj, adres zamieszkania oraz numer paszportu należy przesłać na adres Działu Edukacji I Szkoleń deis@ncbj.gov.pl nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Z uwagi na status NCBJ na terenie Instytutu obowiązują szczególne reguły bezpieczeństwa. Każda osoba znajdująca się na jego terenie jest zobowiązana stosować się do poleceń pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony, a w przypadku osób o statusie gościa - także do poleceń opiekunów, pracowników Działu Edukacji i Szkoleń. Ponadto obowiązuje zakaz robienia zdjęć.

Zakazane jest poruszanie się gości po terenie Ośrodka bez opieki pracownika NCBJ.

 

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt.

NCBJ uprawniony jest do prowadzenia szkoleń na następujące stanowiska:

 • Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów (program A-A);
 • Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów (program A-A);
 • Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii (program S-A);
 • Specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych (program S-E);
 • Operator, dozymetrysta oraz personel kierowniczy reaktora badawczego (programy R-O, R-D i R-OK).
 • Szkolenia odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi, przez prezesa PAA, programami szkoleniowymi.

 

WAŻNE INFORMACJE

Szkolenia typów AA, SA i SE mogą odbywać się zarówno na terenie NCBJ jak i wyjazdowo.

W przypadku szkoleń wyjazdowych zamawiający staje się organizatorem szkolenia, natomiast NCBJ tylko prowadzącym szkolenie. W takim przypadku:

 1. Organizator szkolenia może zwrócić się o rozszerzenie tematyki ponad wspomniany powyżej program szkolenia;
 2. Organizator staje się odpowiedzialny za szkolenie stanowiskowe (jeśli jest wymagane przez Rozporządzenie). W takim przypadku NCBJ wymaga przesłania (w formie papierowej bądź skanu) zaświadczeń o odbyciu szkolenia stanowiskowego dla każdego Uczestnika;
 3. Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Atomowe NCBJ jest zobowiązany do uzyskania imion, nazwisk i numerów PESEL uczestników, jak również do przechowywania podpisanych list obecności. Dane służą wystawieniu ewentualnych zaświadczeń o uczestnictwie w kursie i mogą być przekazane do PAA jako dane osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu. Poza tym są one tylko przechowywane i udostępniane na żądanie WYŁĄCZNIE uprawnionym organom kontrolnym. Wszyscy pracownicy NCBJ mający kontakt z tymi danymi zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Poniższe informacje dotyczą szkoleń odbywających się na terenie NCBJ.

 • Szkolenia odbywają się zgodnie z Regulaminem
 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w wersji on-line, instrukcja rejestracji podana jest poniżej.
 • Opłaty za szkolenie należy wnosić przelewem po otrzymaniu maila potwierdzającego organizację szkolenia oraz faktury proforma. W tytule przelewu proszę podać nr otrzymanej faktury pro-forma. Przelewu należy dokonać na rachunek NCBJ (nr rachunku: 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015, w PKO BP) nie później niż 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpłynięcia środków na rachunek Organizatora).
 • Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, bez podania przyczyn, także w przypadku zbyt małej liczby chętnych.
 • Opłata za szkolenie obejmuje udział w zajęciach, materiały (w formie elektronicznej) oraz napoje i ciastka w czasie przerwy kawowej. W szczególności NIE obejmuje: kosztów zakwaterowania, obiadu i egzaminu.
 • W czasie przerwy obiadowej uczestnicy mogą skorzystać z kantyny „Bar 56”.
 • Preferowanym przez nas i domyślnym kanałem kontaktu z uczestnikami szkolenia jest poczta elektroniczna.
 • Na prośbę Uczestnika pomagamy zorganizować dojazd na trasie Warszawa-NCBJ transportem pracowniczym lub organizując wynajęcie busa. Bilet w jedną stronę instytutowego Zakładu Transportu Samochodowego kosztuje 7 zł (przystanki oraz przybliżone godziny odjazdu są podane w rozkładzie jazdy do i z NCBJ). Prosimy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub bądź skontaktować się z sekretariatem DEiS drogą mailową.
 • Możemy podpowiedzieć, które z warszawskich hoteli znajdują się niedaleko przystanków, na których zatrzymują się autobusy ZTS Świerk. Prosimy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub skontaktować się przez e-mail.

Ze względu na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie NCBJ wstęp osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga każdorazowej zgody Dyrektora Instytutu. Imię, nazwisko, obywatelstwo, kraj, adres zamieszkania oraz numer paszportu należy przesłać na adres Działu Edukacji I Szkoleń deis@ncbj.gov.pl nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Z uwagi na status NCBJ na terenie Instytutu obowiązują szczególne reguły bezpieczeństwa. Każda osoba znajdująca się na jego terenie jest zobowiązana stosować się do poleceń pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony, a w przypadku osób o statusie gościa - także do poleceń opiekunów, pracowników Działu Edukacji i Szkoleń. Ponadto obowiązuje zakaz robienia zdjęć.

Zakazane jest poruszanie się gości po terenie Ośrodka bez opieki pracownika NCBJ.

 

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt.

Szkolenia realizowane w formie wyjazdowej prowadzone są zgodnie z programem uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku szkolenia wyjazdowego NCBJ staje się tylko instytucją prowadzącą, ale już nie organizatorem szkolenia. Za organizację szkolenia wyjazdowego (w tym rekrutację słuchaczy) odpowiada Zamawiający.

Planowane szkolenia otwarte, przygotowujące do egzaminu państwowego, realizowane na terenie NCBJ

Rozpoczęliśmy zapisy na kurs dla operatorów akceleratora 13-14 (AA) i 13-15 (SA) maja. Instrukcja rejestracji znajduje się poniżej

 

Data

Program

Kalendarium

 

18-22 marca 2024

IOR-1R

18-27 marca 2024

IOR-1Z

18-29 marca 2024

IOR-1

13-14 maja 2024

AA

13-15 maja 2024

SA

18-22 listopada 2024

IOR-1R

18-27 listopada 2024

IOR-1Z

18-29 listopada 2024

IOR-1

 

Program

Cena brutto/netto*

Cennik

 

IOR-1

4100 PLN

IOR-1Z

3200 PLN

IOR-1R

2600 PLN

SA

750 PLN

AA

700 PLN

SE

3300 PLN


* Stawka podatku VAT dla usług edukacyjnych wynosi 0%, dlatego kwoty brutto i netto są sobie równe.

Materiały pomocnicze

Pełny regulamin dostępny jest w formacie pdf TUTAJ. Prosimy o zapoznanie się z nim, akceptacja regulaminu jest wymagana przy rejestracji.

Rejestracja na szkolenie polega na wypełnieniu internetowego formularza.

Przed wypełnieniem formularza prosimy przygotować następujące dane:

 • Imię (imiona), nazwisko, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – datę urodzenia);
 • Adres e-mail (działający), na który będą przez nas przesyłane ważne informacje dotyczące szkolenia;
 • Adres zamieszkania;
 • Numer telefonu kontaktowego;
 • Rodzaj, serię i numer ważnego dokumentu tożsamości;
 • Jeśli faktura ma być wystawiona na inną osobę (fizyczną lub prawną) niż kursant – dane tej osoby potrzebne do wystawienia faktury (nazwa, NIP i adres).

Rodzaj szkolenia i swoje dane należy wpisać do formularza znajdującego się na stronie https://webmaster.ncbj.gov.pl/pl/wydarzenia/deis-kurs/formularz-rejestracyjny-na-kurs. Dane w polach oznaczonych czerwoną gwiazdką są obowiązkowe. Również na tym formularzu należy zaznaczyć składane oświadczenia – niezłożenie oświadczeń oznaczonych czerwona gwiazdką uniemożliwia udział w szkoleniu.

Prosimy o sprawdzenie podanych danych przed ich wysłaniem (kliknięcie na pole „Wyślij”). Dane przesyłane są przez połączenie szyfrowane i dostępne są wyłącznie dla uprawnionych przedstawicieli organizatora kursu.

Po wysłaniu danych na podany adres e-mail zostanie wysłany krótki mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.  Uwaga: Nie przesyłamy mailem danych osobowych poza adresem e-mail odbiorcy.

W przypadku problemów prosimy o kontakt z sekretariatem Działu Edukacji i Szkoleń, mailowo (deis@ncbj.gov.pl), telefonicznie (22 273 16 12), lub przez formularz dostępny na stronie https://www.ncbj.gov.pl/dzial-edukacji-i-szkolen.