Andrzej Głowacki i Krzysztof Kurek (Foto: PAA)

Autoryzacja PAA - Pierwszy krok NCBJ do pełnienia roli TSO

 

30-06-2023

NCBJ otrzymało autoryzację Państwowej Agencji Atomistyki, która pozwoli instytutowi wspierać czynności Prezesa Agencji w zakresie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych i fizyki jądrowej w zastosowaniach praktycznych. Na obecnym etapie zadania te wiązały się będą przede wszystkim z procesami licencjonowania przyszłych elektrowni i nadzoru nad ich budową.

Komunikat na stronie PAA:

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Głowacki wręczył decyzję o autoryzacji dyrektorowi Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Kurkowi. Wręczenie decyzji odbyło się 30 czerwca w siedzibie PAA.

Dokument ten potwierdza wysoką jakość prac świadczonych przez autoryzowaną instytucję na rzecz bezpieczeństwa jądrowego. Jest to pierwszy krok do ubiegania się przez NCBJ o rolę organizacji wsparcia technicznego dla PAA w procesie licencjonowania i nadzoru nad budową elektrowni jądrowych.

Zakres autoryzacji dla NCBJ obejmuje: ocenę skutków radiologicznych wynikających z przeprowadzonych analiz bezpieczeństwa dla różnych stanów elektrowni jądrowych, probabilistyczne analizy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych na poziomie 1 oraz 2, zagadnienia fizyki jądrowej w praktycznych zastosowaniach w elektrowniach jądrowych.

Autoryzacja laboratoriów i organizacji eksperckich

a Prezes PAA w zakresie czynności związanych z nadzorem i kontrolą, dotyczącymi elektrowni jądrowych, może korzystać wyłącznie z pomocy autoryzowanych laboratoriów i organizacji eksperckich.

Andrzej Głowacki i Krzysztof Kurek (Foto: PAA)

Informacje uzupełniające:

Główną rolę w realizacji zadań związanych ze wsparciem eksperckim czynności Prezesa PAA będzie w NCBJ pełnił Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska. 

Organizacja Wsparcia Technicznego (TSO), o której wspomina komunikat PAA, to działające w krajach posiadających energetykę jądrową laboratorium lub inna instytucja, której głównym celem jest zapewnienie technicznego wsparcia dla sektora jądrowego, w tym dla elektrowni jądrowych i innych instalacji jądrowych oraz dla instytucji nadzoru. Wymogi stawiane organizacjom TSO mogą się różnić w zależności od kraju i obowiązujących regulacji. W Polsce model docelowy jest dopiero kształtowany.

Wymogi najczęściej stawiane organizacjom TSO obejmują:

  • Niezależność: TSO powinna być niezależna od operatorów instalacji jądrowych oraz od organów rządowych, aby zapewnić obiektywne i niezależne oceny oraz doradztwo techniczne. 
  • Ekspertyza techniczna: TSO powinna dysponować wysoko wykwalifikowanym personelem technicznym posiadającym wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego, inżynierii jądrowej i pokrewnych dziedzinach. Pracownicy TSO powinni mieć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w celu skutecznego wykonywania swoich zadań.
  • Dostęp do informacji: TSO musi mieć dostęp do odpowiednich danych, dokumentów i informacji związanych z instalacjami jądrowymi. Wymaga to pełnej współpracy ze strony operatorów instalacji jądrowych, którzy powinni udostępniać TSO niezbędne informacje w celu przeprowadzenia ocen, inspekcji i audytów.
  • Zgodność z przepisami i normami: TSO musi działać zgodnie z przepisami i normami bezpieczeństwa jądrowego obowiązującymi w danym kraju. Musi też stosować się do międzynarodowych standardów, takich jak te określone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) i Międzynarodową Komisję Regulacji Jądrowej (ICR).
  • Szkolenia i doskonalenie zawodowe: TSO powinna zapewnić odpowiednie szkolenia i doskonalenie zawodowe dla swojego personelu w celu utrzymania wysokich standardów technicznych. Personel powinien być regularnie szkolony w zakresie najnowszych technologii, procedur bezpieczeństwa i postępów w dziedzinie energetyki jądrowej.

 

 

Andrzej Głowacki i Krzysztof Kurek (Foto: PAA)