News Date

Istniejące od 1991 roku Pol­skie Towa­rzy­stwo Nukle­oniczne ini­cjuje i popiera dzia­łal­ność naukową i tech­niczną we wszyst­kich dzie­dzi­nach ato­mi­styki. Infor­muje spo­łe­czeń­stwo o warun­kach bez­piecz­nego wyko­rzy­sta­nia pro­ce­sów i tech­nik jądro­wych oraz działa na rzecz ich wyko­rzy­sta­nia w zakre­sie pozy­ski­wa­nia ener­gii, roz­woju prze­my­słu i rol­nic­twa, a także ochrony śro­do­wi­ska natu­ral­nego.

17 kwiet­nia 2021 r. dr hab. Marek Rabiń­ski z Naro­do­wego Cen­trum Badań Jądro­wych został powo­łany na sta­no­wi­sko Pre­zesa Pol­skiego Towa­rzy­stwa Nukle­onicznego (PTN). Marek Rabiń­ski jest absol­wen­tem Wydziału Mecha­nicz­nego Ener­ge­tyki i Lot­nic­twa Poli­tech­niki War­szaw­skiej (spe­cjal­ność: ener­ge­tyka jądrowa) oraz auto­rem ponad dwu­stu publi­ka­cji nauko­wych. Od początku kariery zawo­do­wej był zwią­zany z Insty­tu­tem Badań Jądro­wych, Insty­tu­tem Pro­ble­mów Jądro­wych oraz z Naro­do­wym Cen­trum Badań Jądro­wych, dzia­ła­jąc w dzie­dzi­nie fizyki i inży­nie­rii pla­zmy wyso­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wej. Kie­ruje zada­niami pro­gra­mów euro­pej­skich EURATOM i EUROfu­sion kon­tro­lo­wa­nej syn­tezy jądro­wej, jest człon­kiem-zało­ży­cie­lem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Nukle­onicznego i Sto­wa­rzy­sze­nia Eko­lo­gów na Rzecz Ener­gii Nukle­ar­nej SEREN-Pol­ska oraz człon­kiem sek­cji Fizyki Pla­zmy Komi­tetu Fizyki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk.

Pod­czas XV Zjazdu PTN, nowo powo­łany Pre­zes w swym wystą­pie­niu zwró­cił uwagę na koniecz­ność przed­sta­wia­nia opi­nii śro­do­wi­ska ato­mi­stów w chwili podej­mo­wa­nia decy­zji zwią­za­nych z pro­gra­mem pol­skiej ener­ge­tyki jądro­wej, potrzebę zapre­zen­to­wa­nia współ­pracy na tym polu z innymi sto­wa­rzy­sze­niami i śro­do­wi­skami spo­łecz­nymi oraz na koniecz­ność inten­sy­fi­ka­cji aktyw­no­ści mło­dego poko­le­nia ener­ge­ty­ków jądro­wych.

Działające od 1991 roku Pol­skie Towa­rzy­stwo Nukle­oniczne zrze­sza spe­cja­li­stów z dzie­dziny sze­roko rozu­mia­nej ato­mi­styki. Orga­ni­zuje sze­reg kon­fe­ren­cji, semi­na­riów i kur­sów nauko­wych. Ini­cjuje i popiera dzia­łal­ność naukową i tech­niczną we wszyst­kich dzie­dzi­nach ato­mi­styki oraz działa na rzecz jej bez­piecz­nego wyko­rzy­sta­nia w zakre­sie pozy­ski­wa­nia ener­gii, roz­woju prze­my­słu i rol­nic­twa oraz ochrony śro­do­wi­ska natu­ral­nego. Wspiera i orga­ni­zuje fun­da­cje, staże i kon­kursy, w tym kon­kurs na naj­lep­sze prace dyplo­mowe, zwią­zane tema­tycz­nie z ato­mi­styką (rów­nież te obro­nione na kie­run­kach huma­ni­stycz­nych), zachę­ca­jąc stu­den­tów do zaję­cia się róż­nymi aspek­tami nukle­oniki m.in. fizyką czy che­mią jądrową. Pro­wa­dzi też aktywną dzia­łal­ność wydaw­ni­czą i popu­la­ry­za­tor­ską. Celem Towa­rzy­stwa jest także kra­jowa i mię­dzy­na­ro­dowa współ­praca. Nie­mal od początku ist­nie­nia PTN współ­pra­cuje z towa­rzy­stwem Euro­pean Nuc­lear Society (ENS), zaś dzia­ła­cze PTN są indy­wi­du­al­nymi człon­kami ENS. Na pod­sta­wie pod­pi­sa­nej umowy PTN utrzy­muje rów­nież współ­pracę z fran­cu­skim towa­rzy­stwem Soci­été Fra­nça­ise d’Ener­gie Nuc­léa­ire (SFEN), ame­ry­kań­skim towa­rzy­stwem Ame­ri­can Nuc­lear Society (ANS), bel­gij­skim oraz ukra­iń­skim towa­rzy­stwem nukle­onicz­nym.

Wię­cej infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści PTN na ofi­cjal­nej stro­nie Towa­rzy­stwa (https: //pt­nu­kle­oniczne. pl/).

Pro­fil dr hab. Marka Rabiń­skiego na stro­nie NCBJ (https: //www. ncbj. gov. pl/o­so­by­/ma­rek-rabin­ski)

Logo Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego