News Date

Pow­sta­nie i aktyw­ność Forum Kobiet w Nau­kach Radio­far­ma­ceu­tycz­nych (Network of Women in Radio­phar­ma­ceu­ti­cal Science, NWRS) to kolejny krok w pro­ce­sie upo­wszech­nia­nia wie­dzy na temat roli i szans zawo­do­wych kobiet w sek­to­rze nukle­ar­nym.

Od 30 paździer­nika 2019 roku IAEA wraz z orga­ni­za­cją Women in Nuc­lear Glo­bal Assos­sia­ton wspiera i pro­muje kobiety na róż­nych sta­no­wi­skach powią­za­nych z pro­jek­to­wa­niem i wytwa­rza­niem radio­far­ma­ceu­ty­ków. Ini­cja­tywa jest odpo­wie­dzią na nie­do­sta­teczną repre­zen­ta­cję kobiet na sta­no­wi­skach nauko­wych i mene­dżer­skich, a w szcze­gól­no­ści na wyż­szych sta­no­wi­skach decy­zyj­nych w dzie­dzi­nie nauk radio­far­ma­ceu­tycz­nych.

NWRS tak dekla­ruje swoją misję: Zobo­wią­zu­jemy się do wspie­ra­nia kobiet w naukach radio­far­ma­ceu­tycz­nych, aby odno­siły suk­cesy na wła­snych warun­kach. Dążymy do zapew­nie­nia kobie­tom – naukow­com moż­li­wo­ści kon­taktu i wspie­ra­nia się nawza­jem. (źró­dło: WIN-IAEA. org)

W komi­te­cie dorad­czym Forum dzia­łają kobiety z róż­nych stron świata, należą do niego spe­cja­listki m.in.: z Indii, Fili­pin, Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Mek­syku, Maroko oraz z Pol­ski.

Człon­ki­nią komi­tetu dorad­czego forum jest prof. NCBJ dr hab. Renata Miko­łaj­czak z Ośrodka Radio­izo­to­pów POLATOM, będąca rów­nież prze­wod­ni­czącą grupy robo­czej Komi­sji Far­ma­ko­pei Euro­pej­skiej. Koor­dy­na­to­rem całego przed­się­wzię­cia jest dr Aruna Korde z Mię­dzy­na­ro­do­wej Agen­cji Ener­gii Ato­mo­wej (IAEA).

Zda­niem prof. Miko­łaj­czak: Rola kobiet w obsza­rze radio­far­ma­cji jest nie­podwa­żalna, cho­ciaż nie zawsze zauwa­żana. To w więk­szo­ści kobiety odpo­wia­dają za przy­go­to­wa­nie radio­far­ma­ceu­ty­ków w pla­ców­kach służby zdro­wia i za ich bez­pieczne poda­nie pacjen­tom. Kobiety pro­wa­dzą bada­nia naukowe zmie­rza­jące do wdro­że­nia inno­wa­cyj­nych leków izo­to­po­wych. Powo­łane przez IAEA Forum kobiet w naukach radio­far­ma­ceu­tycz­nych ma na celu pod­kre­śle­nie roli kobiet w tej dzie­dzi­nie, wska­za­nie na war­tość ich osią­gnięć oraz zmo­bi­li­zo­wa­nie ich do dal­szego roz­woju. Zachę­cam wszyst­kie Panie wią­żące swoje plany zawo­dowe z obsza­rem radio­far­ma­cji do włą­cze­nia się do tej ini­cja­tywy. Będą mogły liczyć na kon­takty, wymianę doświad­czeń, szko­le­nia i kon­sul­ta­cje w inte­re­su­ją­cych je spra­wach oraz radę, jak poko­ny­wać prze­szkody w roz­woju zawo­do­wym.

W celu dołą­cze­nia do mię­dzy­na­ro­do­wego forum eks­per­tek należy wypeł­nić for­mu­larz człon­ko­stwa zamiesz­czony na stro­nie inter­ne­to­wej IAEA i wysłać na ofi­cjalny adres WRSNETWORK. Con­tact-Poin­t@iaea. org.

Wię­cej infor­ma­cji o Forum Kobiet w Nau­kach Radio­far­ma­ceu­tycz­nych dostęp­nych jest na stro­nie IAEA (Network of Women in Radio­phar­ma­ceu­ti­cal Science).

 
Badania