News Date

12 grudnia w Świerku podpisano umowę z kompleksowym wykonawcą inwestycji pn. Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie CERAD wybranym po przeprowadzeniu unijnej procedury przetargowej. Spółka CP OK2 z Krakowa zrealizuje inwestycję do połowy 2021 r. W obiekcie znajdzie się m.in. nowoczesny cyklotron do wytwarzania radioizotopów wiązkami protonów, deuteronów i cząstek alfa. 

Ośrodek Radioizotopów POLATOM, koordynujący z ramienia Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) projekt CERAD, ogłosił przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę inwestycji. Została nim krakowska spółka CP OK2, należąca do grupy kapitałowej Control Process. 12 grudnia 2017 r. odbyła się w Świerku uroczystość, w trakcie której umowę na zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie centrum badawczego CERAD podpisali dyrektor NCBJ, prof. Krzysztof Kurek, dyrektor OR PLATOM, dr Dariusz Socha i wiceprezes CP OK2 sp. z o.o. Pan Tomasz Wiatr. W uroczystości uczestniczyła także prof. Renata Mikołajczak (NCBJ OR POLATOM), która jest kierownikiem projektu. 

Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a którego liderem jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), w połowie ubiegłego roku znalazło się w grupie jednostek, których projekty zostały rekomendowane  do  dofinansowania z listy Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Umowa o dofinansowanie  projektu została podpisana w maju br. w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, który jest instytucją wdrażającą IV Oś Priorytetową POIR w Polsce. Projekt budowy Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie CERAD przewiduje utworzenie w ośrodku jądrowym w Świerku nowoczesnego kompleksu badawczego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wspólnie z istniejącym już potencjałem NCBJ, w tym Ośrodka Radioizotopów POLATOM, reaktora badawczego Maria i Centrum Informatycznego Świerk, oraz potencjałem uczestniczących w projekcie pozostałych instytucji naukowych, CERAD umożliwi prowadzenie wszechstronnych badań nad nowymi lekami oraz powiązanymi z nimi procedurami diagnostyczno-terapeutycznymi. 

Powstanie ośrodka wymaga wybudowania trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni całkowitej powyżej 2500 m2. Ulokowane w nim będą pracownie badawcze, w tym cyklotron przyspieszający protony i cząstki alfa do energii 30 milionów elektronowoltów, i deuterony do energii 15 milionów elektronowoltów, które uderzając w specjalnie dobrane tarcze, wytworzą w nich potrzebne naukowcom izotopy promieniotwórcze. Wykonawca inwestycji zaprojektuje niezbędną infrastrukturę, wybuduje obiekt i wyposaży go we wszelkie niezbędne instalacje zarówno użytkowe, jak i badawcze. Poza cyklotronem w obiekcie znajdą miejsce  linie produkcyjne do wytwarzania radiofarmaceutyków  wykorzystujących otrzymywane radioizotopy. Pomieszczenia i zainstalowane urządzenia będą spełniać specjalne wymogi zapewniające bezpieczną pracę z materiałami promieniotwórczymi oraz z substancjami przeznaczonymi do zastosowania w celach leczniczych. 

„Najważniejszym elementem inwestycji będzie zaprojektowanie obiektu i dobór jego wyposażenia tak, by całość gwarantowała komfort pracy naukowców, na której efekty czekają tysiące pacjentów” – powiedział prezes Wiatr. „Nasza grupa kapitałowa ma duże doświadczenie w realizacji inwestycji o podobnej, a nawet większej skali. Jestem przekonany, że ośrodek badawczy, który wspólnie stworzymy, będzie najwyższej światowej klasy.” 

„Bardzo liczymy na sprawną i terminową realizację inwestycji” - dodał profesor Kurek. „Po jej zakończeniu będziemy dysponowali w Świerku kompleksem badawczo-produkcyjnym radiofarmaceutyków unikalnym w Europie i jednym z nielicznych na świecie. Już dziś musimy też myśleć o przygotowaniu personelu – naukowców i inżynierów, którzy w centrum będą prowadzili badania i obsługiwali najnowocześniejsze urządzenia.” 

Więcej informacji na temat przyszłego centrum oraz jego współtwórców można znaleźć na stronach internetowych przedsięwzięcia https://www.ncbj.gov.pl/pl/cerad. Projekt CERAD jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach IV Osi Priorytetowej POIR w Polsce „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego„ i realizowany w ramach Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej nauki”.