News Date

Wyło­niono zwy­cięz­ców XVI edy­cji kon­kursu Fizyczne Ścieżki orga­ni­zo­wa­nego wspól­nie przez Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych w Świerku oraz Insty­tut Fizyki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w War­sza­wie. Lau­re­aci zapre­zen­to­wali wyniki swo­ich prac w kate­go­riach: Praca Nau­kowa, Esej i Pokaz Zja­wi­ska Fizycz­nego. Zdo­bywcy I, II i III miej­sca otrzy­mali nagrody pie­niężne, a na ręce opie­ku­nów nauko­wych zwy­cięz­ców prze­ka­zano środki na wypo­sa­że­nie szkol­nych pra­cowni fizycz­nych.

Ostat­nie dni były cza­sem wytę­żo­nej pracy dla juro­rów kon­kursu Fizyczne Ścieżki, dla fina­li­stów zaś z pew­no­ścią nie­zwy­kle stre­su­jące. Jury pod­czas semi­na­rium kon­kur­so­wego prze­pro­wa­dzo­nego w dniu 22 kwiet­nia br. musiało doko­nać nie­ła­twego wyboru, wyło­nie­nia lau­re­atów kon­kursu spo­śród zakwa­li­fi­ko­wa­nych zgło­szeń (3 Prac Nau­ko­wych, 6 Poka­zów i 2 Ese­jów). Doce­nia­jąc wło­żony wysi­łek, wie­dzę, jakość prac i zaan­ga­żo­wa­nie uczest­ni­ków, wyło­niono lau­re­atów w poszcze­gól­nych kate­go­riach kon­kur­so­wych:

w kate­go­rii Praca Nau­kowa:

 • I miej­sce
  Szy­mon Kła­piń­ski „Opór aero­dy­na­miczny na rowe­rze szo­so­wym”
  II LO im. H. Koł­łą­taja w Wał­brzy­chu
 • III miej­sce
  Kry­stian Gostom­ski, Adam Mig­dal­ski, Grze­gorz Fabi­siak „Elek­try­zo­wa­nie przez tar­cie. Ogniwo try­bo­elek­tryczne”
  LO im. Mar­szałka Mała­chow­skiego w Płocku
 • Wyróż­nie­nie
  Anna Pać­kow­ska „Bada­nie zależ­no­ści czasu zde­rzeń sprę­ży­stych od pręd­ko­ści zde­rza­ją­cych się ciał”
  LO z Oddzia­łami Dwu­ję­zycz­nymi im. Wł. Jagiełły w Płocku

w kate­go­rii Esej:

 • II miej­sce
  Pau­lina Golak „Jak widzę świat”
  I LO im. A. Mic­kie­wi­cza w Bia­łym­stoku
 • III miej­sce
  Ame­lia Chwist „Jak pły­nie czas w cza­ro­dziej­skich górach”VIII LO im.
  M. Skło­dow­skiej-Curie w Kato­wi­cach

w kate­go­rii Pokaz Zja­wi­ska Fizycz­nego:

 • I miej­sce
  Szy­mon Dębicki, Robert Jasiok „Niech ktoś to zatrzyma”
  LO nr 1 im. J. Smo­le­nia w Byto­miu
 • I miej­sce
  Artur Panek „Sta­no­wi­sko doświad­czalne do tele­me­trycz­nego wyzna­cza­nia współ­czyn­nika tar­cia „Tor New­tona””
  V LO w Biel­sku-Bia­łej
 • III miej­sce
  Urszula Sto­kow­ska, Bar­tosz Pater „Czy lewi­ta­cja to tylko ilu­zja?”
  Szkoła pod­sta­wowa nr 1 im. Mary­narki Wojen­nej RP w Świ­no­uj­ściu
 • III miej­sce
  Zuzanna Sawicz, Nata­lia Iwa­niuk W eks­tre­mal­nych warun­kach”
  LO z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi im. Mieszka I w Świ­no­uj­ściu
 • Wyróż­nie­nie
  Sta­ni­sław Czar­nek „Odlo­towa fizyka”
  Publiczna Szkoła pod­sta­wowa nr 12 im. Pow­stań­ców Ślą­skich w War­sza­wie
 • Wyróż­nie­nie
  Marek Porada, Kon­rad Bart­kow­ski „Poga­wędka ze świa­tłem – spek­tro­skop”
  I LO im. KEN w Sanoku

 

Cere­mo­nia ogło­sze­nia wyni­ków odbyła się rów­nież zdal­nie w dniu 26 kwiet­nia 2021 r.

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego przy­znał nagrody pie­niężne zdo­byw­com I, II i III miejsc odpo­wied­nio w wyso­ko­ści: 2300, 1800 i 1200 zł.

Orga­ni­za­to­rzy Kon­kursu, doce­nia­jąc rów­nież pracę nauczy­cieli i opie­ku­nów nauko­wych prze­zna­czyli nagrody pie­niężne dla szkół w wyso­ko­ści 1250 zł na wypo­sa­że­nie pra­cowni fizycz­nych. Obda­ro­wa­nych zostało 8 pla­có­wek.

Wydaw­nic­two ZNAK ufun­do­wało nagrody książ­kowe.

 

Wszyst­kim uczest­ni­kom ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy i zapra­szamy do kolej­nej edy­cji kon­kursu Fizyczne Ścieżki. Wszyst­kich miło­śni­ków fizyki zachę­camy do śle­dze­nia infor­ma­cji na ofi­cjal­nej stro­nie kon­kursu www. fizycz­ne­sciezki. pl

Rozstrzygnięcie konkursu "Fizyczne ścieżki"
Rozstrzygnięcie konkursu "Fizyczne ścieżki"