News Date

Szybka oraz precyzyjna identyfikacja źródła uwolnienia niebezpiecznych substancji to sprawa kluczowa dla odpowiedniego reagowania na zagrożenia. Modelowaniem odwrotnym niebezpiecznych uwolnień zajmuje się dr Piotr Kopka z Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska - jeden z 12 adiunktów NCBJ wyróżnionych w 2020 r. Autor tak opisuje swoje prace:

Awaryjne uwolnienie niebezpiecznych substancji do atmosfery jest jednym z najpoważniejszych  zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi znajdujących obszarze ryzyka. Kluczową kwestią we wczesnej fazie reagowania na zaistniałe niebezpieczeństwo jest szybka oraz precyzyjna identyfikacja źródła uwolnienia. W swojej działalności naukowej zajmuję się implementacją probabilistycznych modeli odwrotnych służących do identyfikacji źródeł uwolnienia materiałów niebezpiecznych, w tym promieniotwórczych, do atmosfery na podstawie pomiarów pochodzących z sieci sensorów oraz z wykorzystaniem danych zewnętrznych. Skupiam się na rozwiązywaniu realnych zagadnień z dziedziny estymacji parametrów źródła (ang. Source Term Estimation, STE), modelowania zagrożeń zewnętrznych działających na instalacje jądrowe oraz rozwoju metod symulacji transportu skażeń w atmosferze.Szczególnie trudna jest identyfikacja parametrów źródła gazu znajdującego się na terenie silnie zurbanizowanym. W ramach przeprowadzonych badań udało mi się zlokalizować oraz określić poziom emisji źródła gazu ma podstawie danych o stężeniach z eksperymentu DAPPLE (Dispersion of Air Pollution and its Penetration into the Local Environment). Za powyższe badania otrzymałem II nagrodę  przyznawaną młodym naukowcom przez międzynarodową organizację Nuclear and Radiological Emergency Response and Recovery zrzeszającą specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem radiologicznym.

trójwymiarowy obraz wymodelowanych zabudowań na obszarze zurbanizowanym