News Date

16 października 2018 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Akademią Leona Koźmińskiego a Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Zakres umowy obejmuje m.in. wspólne prowadzenie projektów badawczych, rozwój narzędzi analitycznych oraz zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie dużych zbiorów danych.

Wspólna informacja prasowa
Akademii Leona Koźmińskiego i Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. ALK, dr hab. Witold T. Bielecki i dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof. NCBJ, dr hab. Krzysztof Kurek podpisali w Warszawie porozumienie o współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez nich instytucjami. Przewiduje ono wspólne prowadzenie projektów badawczych i wdrożeniowych, rozwój narzędzi analitycznych oraz zastosowanie uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji w analizie dużych zbiorów danych.

„Naukowcy i informatycy NCBJ posiadają dość rzadkie umiejętności nabyte przy przetwarzaniu i analizie ogromnej ilości danych, z którymi od wielu lat mamy do czynienia na co dzień w eksperymentach fizycznych” – wyjaśnia prof. Kurek. „Istnieje bardzo wiele dowodów na to, że te umiejętności oraz narzędzia i metody wypracowane przez fizyków mogą być, po odpowiedniej adaptacji, z powodzeniem zastosowane do analizy procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych czy gospodarczych. Nasi naukowcy mają już osiągnięcia na tym polu, w szczególności w obszarze analizy danych medycznych. Jesteśmy pewni, że wspólnie z kolegami z ALK uda nam się tę listę osiągnięć znacznie rozszerzyć.”

„Dziś w środowisku biznesowym, zwłaszcza w finansach, ubezpieczeniach ale też w marketingu coraz częściej skuteczność zależy od umiejętności agregowania i analizowania ogromnej ilości danych. Uczymy tego naszych studentów na studiach magisterskich i podyplomowych, ale żeby dobrze uczyć Big Data Analysis trzeba umieć korzystać z doświadczeń instytucji mających duże doświadczenia w tym zakresie. Taką instytucją bez wątpienia jest NCBJ” – mówi prof. Witold Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Analizy wielkich zbiorów danych cechujących się zmiennością i różnorodnością stały się możliwe dzięki rozwojowi technik informatycznych i pojawieniu się niezbędnych mocy obliczeniowych. Porządkując dane i rozpoznając występujące pomiędzy nimi korelacje, można badać hipotezy, a nierzadko wyciągać interesujące, często zupełnie nieoczekiwane wnioski. Przez wiele lat analiza wielkich ilości danych (Big Data) była domeną naukowców specjalizujących się w naukach ścisłych. W ostatnim okresie z analiz tych coraz częściej korzystają również ekonomiści i lekarze, a także twórcy prawa i badacze zachowań społecznych. Choć analizy te mają wiele cech wspólnych, to istnieją także aspekty specyficzne dla każdego obszaru zastosowań. Sygnatariusze podpisanego porozumienia pomiędzy ALK i NCBJ liczą na to, że wspólne wysiłki badawcze doprowadzą do postępu na obu tych polach.

Projekty prowadzone wspólnie przez naukowców z ALK i NCBJ będą mogły skorzystać z mocy obliczeniowych i doświadczeń działającego w NCBJ Centrum Informatycznego Świerk. Ten ośrodek superkomputerowy jest m.in. zaangażowany w przetwarzanie ogromnej ilości danych z eksperymentów fizycznych prowadzonych przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN, z obserwacji astrofizycznych, a także z eksperymentów chemicznych i biologicznych prowadzonych w Hamburgu na laserze XFEL.

Informacje uzupełniające

Akademia Leona Koźmińskiego to najlepsza polska uczelnia ekonomiczna, w której kształci się 8000 studentów. Posiada kategorię naukową A, aktywnie realizuje badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych w reprezentowanych tu dyscyplinach nauki: ekonomii, zarządzania, prawa, finansów i socjologii. W ciągu 25-lat istnienia uczelnia wypromowała ponad 200 doktorów nauk i doktorów habilitowanych. Jest najbardziej umiędzynarodowionym ośrodkiem akademickim w kraju, z 1500 studentami zagranicznymi. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w języku polskim i angielskim.
Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest największym instytutem badawczym w Polsce zatrudniającym ponad 1100 pracowników. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz wdrożeniowe w obszarze powiązanym z szeroko rozumianą fizyką subatomową, fizyką promieniowania, fizyką i technologiami jądrowymi oraz plazmowymi, fizyką materiałową, urządzeniami do akceleracji cząstek oraz detektorami, zastosowaniem tych urządzeń w medycynie i gospodarce oraz badaniami i produkcją radiofarmaceutyków. W swojej działalności NCBJ wykorzystuje m.in. jądrowy reaktor badawczy Maria i Centrum Informatyczne Świerk. Instytut posiada najwyższą kategorię A+ przyznaną w wyniku oceny polskich jednostek naukowych. Pozycję naukową instytutu wyznacza także liczba publikacji (ok. 500 rocznie) i liczba cytowań mierzona indeksem Hirscha (ok. 160).
Big Data Analysis to specjalność wykładana po angielsku na studiach II stopnia Master in Finance & Accounting w Akademii Leona Koźmińskiego. Została wprowadzona w roku akademickim 2018/2019 w ramach dużego programu grantowego Akademia 360, finansowanego z funduszy europejskich. Program zakłada doskonalenie jakości oraz wdrożenie innowacyjnych kierunków studiów. Absolwenci kierunku Big Data Analysis będą posiadali umiejętności coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy, tzn. łączące wiedzę ekonomiczną, wiedzę o rynkach finansowych, metodach ilościowych z umiejętnościami z zakresu programowania. Będą przygotowani do prowadzenia analityki danych, analizy rynków finansowych, researchu instytucjonalnego. Atutem studiów jest możliwość zdobycia doświadczenia poprzez współpracę z globalnymi firmami.
Grafika: CIŚ
Podpisanie umowy NCBJ (K. Kurek) i ALK (W. Bielecki) (Foto: Piotr Mijakowski / NCBJ)