News Date

Tak, to nie pomyłka! Wła­śnie ogło­szony World Uni­ver­sity Ran­king 2021-2022 lokuje nas na ósmym miej­scu w kraju, mimo że pro­wa­dzimy jedy­nie stu­dia trze­ciego stop­nia. O naszej pozy­cji zde­cy­do­wały przede wszyst­kim wyso­kie wyniki naukowe, które dawały 40% punk­tów w ran­kingu.

Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych pla­suje się w czo­ło­wych 4,5% z 19 788 uni­wer­sy­te­tów na całym świe­cie zgod­nie z edy­cją „Glo­bal 2000 List by the Cen­ter for World Uni­ver­sity Ran­kings”, która została dziś opu­bli­ko­wana na cwur.org.

Cen­ter for World Uni­ver­sity Ran­kings (CWUR) publi­kuje naj­więk­sze ran­kingi aka­de­mic­kie świa­to­wych uni­wer­sy­te­tów. Ran­kingi są wyjąt­kowe pod tym wzglę­dem:

  • Wskaź­niki obiek­tywne są sto­so­wane dla wszyst­kich czte­rech klu­czo­wych fila­rów leżą­cych u pod­staw meto­do­lo­gii ran­kingu (jakość edu­ka­cji, zatrud­nie­nie absol­wen­tów, jakość wydzia­łów i wyniki badań) bez pole­ga­nia na ankie­tach i prze­sy­ła­nych danych uni­wer­sy­tec­kich.
  • Równy nacisk kła­dzie się na śro­do­wi­sko ucze­nia się i bada­nia.
  • 19 788 uni­wer­sy­te­tów usze­re­go­wano zgod­nie z ich wyni­kami w nauce.

Ran­king został przy­go­to­wany z myślą o uni­wer­sy­te­tach. Dla­tego aż 60% skład­ni­ków oceny doty­czy jako­ści edu­ka­cji, budo­wa­nia karier absol­wen­tów i jako­ści kadry aka­de­mic­kiej. Jedy­nie 40% punk­tów przy­zna­wane jest za osią­gnię­cia badaw­cze. NCBJ, w któ­rym pro­wa­dzone są jedy­nie stu­dia trze­ciego stop­nia, swoją wysoką pozy­cję w ran­kingu zawdzię­cza przede wszyst­kim zna­czą­cym wyni­kom nauko­wym. Jeste­śmy z tego nie­zmier­nie dumni i ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy tego wyniku wszyst­kim naszym badacz­kom i bada­czom!

W tym roku Narodowe Centrum Badań Jądrowych plasuje się następująco:

Miejsce w rankingu światowym: 876
Ranking regionalny (Europa): 349
Ranga krajowa: 8
Ranga jakości edukacji: -
Stopień zatrudnienia absolwentów: -
Jakość rangi wydziału: -
Ranga wyników badań: 830
Ogólny wynik: 71,0

Cen­ter for World Uni­ver­sity Ran­kings (CWUR)