NCBJ podpisało z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę o wsparciu Centrum Doskonałości NOMATEN

 

14-02-2024

W grudniu 2023 roku, Narodowe Centrum Badań Jądrowych podpisało umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Dotyczy ona wsparcia działającego w NCBJ Centrum Doskonałości NOMATEN w latach 2024-2026.

Umowa została zawarta ze względu na ogłoszone przez Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcie pn. „Wsparcie działalności Centrów Doskonałości utworzonych w ramach programu Horyzont 2020” i określa warunki realizacji, finansowania i rozliczania. W ramach umowy, Narodowe Centrum Badań Jądrowych otrzyma finansowanie w wysokości 5 143 237,70 EUR na realizację przez Centrum NOMATEN określonych we wniosku zadań, w tym między innymi zakup i modernizację aparatury naukowo-badawczej, utrzymanie i rozwój potencjału kadrowego, jak również upowszechnianie wyników prowadzonej działalności naukowej. Zadania których dotyczy umowa, będą realizowane w okresie do 31 października 2026 roku. Umowa została podpisana przez Ministra Edukacji i Nauki. Całkowita kwota finansowania przedsięwzięcia to 29 971 365,00 EUR.

Informacje uzupełniające:

Centrum Doskonałości NOMATEN to departament naukowy NCBJ, który powstał w ramach współpracy między NCBJ, CEA (Francja), VTT (Finlandia), i przy wsparciu funduszy UE. Jego celem jest prowadzenie badań, a w ich wyniku uzyskanie nowoczesnych zaawansowanych materiałów odpornych na wysokie temperatury, korozję i promieniowanie, które mogą być stosowane w energetyce oraz nowych radiofarmaceutyków do terapii medycznych.

Centrum NOMATEN do realizacji powyższych badań wykorzystuje unikalną infrastrukturę badawczą
i pomiarową, w tym również jądrową. Prace Centrum są realizowane w pięciu grupach badawczych:

Grupa Właściwości Funkcjonalnych specjalizuje się w multiskalowych metodach pomiaru właściwości mechanicznych i analizą ich związku z mikrostrukturą materiału. Spośród badanych materiałów można wymienić stale nierdzewne, stopy niklu i cyrkonu oraz stopy specjalne ODS i/lub HEAs i powłoki ochronne na bazie Al2O3. Materiały te są przeznaczone do zastosowania w reaktorach jądrowych nowej generacji.

Grupa Złożoności w Materiałach Funkcjonalnych skupia się na modelowaniu właściwości materiałów do zastosowań w ekstremalnych warunków eksploatacji. Naukowcy badają fizykę efektu plastyczności
w złożonych stopach, a także właściwości mechaniczne z zastosowaniem metod uczenia maszynowego (machine learning ML) oraz Big Data do zestawów danych eksperymentalnych i symulacyjnych.

Grupa Charakterystyki Materiałów prowadzi zaawansowane badania charakterystyki nowych wielofunkcyjnych materiałów na poziomie atomowym przy użyciu najnowocześniejszych wysokorozdzielczych skaningowych SEM i transmisyjnych TEM mikroskopów elektronowych. Naukowcy koncentrują się głównie na analizie wpływu wysokiej temperatury, atmosfer utleniających i promieniowania na właściwości strukturalne materiałów.

Grupa Informatyki Materiałowej, Struktury i Funkcji realizuje nurty badawcze dotyczące między innymi modelowania efektów nanoindentacji przy użyciu zaawansowanych metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, rozwijania interatomowych potencjałów uczenia maszynowego do zastosowań w modelowaniu multiskalowym, projektowanie materiałów za pomocą metod uczenia maszynowego (szczególnie dla zastosowań w analizie wpływu dodatków stopowych w materiałach) oraz rozwijanie aplikacji internetowych i oprogramowania dla celów informatyki materiałowej.

Grupa Nowych Radiofarmaceutyków do celów Medycznych bada metody produkcji radioizotopów i ich integracji z nowymi lekami do zastosowań między innymi w diagnostyce i terapiach onkologicznych. Zespół ściśle współpracuje z Centrum Radioizotopów POLATOM.

NOMATEN jest ośrodkiem, który łączy społeczność badawczą, przemysł i instytucje publiczne. Zapewnia środowisko, w którym wielonarodowy, multidyscyplinarny i wszechstronny zespół naukowców i inżynierów może prowadzić zaawansowane badania, prace innowacyjne i cieszyć się wolnością akademicką.