News Date

Projekt „OneNet” finansowany przez Komisję Europejską został uruchomiony 1 października 2020 r. Ma on na celu sprostanie wyzwaniom stawianym Operatorom Sieci Przesyłowych (OSP), Operatorom Sieci Dystrybucji (OSD) i konsumentom na europejskim rynku energii elektrycznej.

Projekt OneNet (One Network for Europe) jest finansowany w ramach ósmego programu ramowego UE „Horyzont 2020”. Jest on zatytułowany OSP - DSO Konsument: demonstracje na dużą skalę innowacyjnych usług sieciowych poprzez odpowiedź na zapotrzebowanie, magazynowanie i wytwarzanie na małą skalę (OZE) oraz odpowiada na wezwanie „Budowa niskoemisyjnej, odpornej na klimat przyszłości”.

Sieć elektryczna przechodzi od w pełni scentralizowanego do wysoce zdecentralizowanego systemu. Operatorzy sieci muszą dostosować się do tego zmieniającego się środowiska i dostosować swój obecny model biznesowy, aby uwzględnić szybsze reakcje i elastyczność adaptacyjną. To bezprecedensowe wyzwanie wymagające bezprecedensowego rozwiązania. Z tego powodu dwa główne stowarzyszenia operatorów sieci w Europie, ENTSO-E i EDSO, powołały swoich członków do utworzenia unikalnego konsorcjum.

Projekt OneNet ma na celu opracowanie i zademonstrowanie kluczowych instrumentów europejskiego podejścia do elastyczności energetycznej. Wiele projektów zajmowało się tą kwestią w przeszłości, ale zakres i wielkość OneNet nie ma sobie równych przy całkowitym budżecie przekraczającym 28 mln euro (współfinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości około 22 mln euro).

Kluczowymi elementami projektu są:

  1. Definicja wspólnego rynku dla Europy: oznacza znormalizowane produkty i kluczowe parametry usług sieciowych, których celem jest koordynacja wszystkich podmiotów, od operatorów sieci po klientów;
  2. Definicja wspólnej architektury IT i wspólnych interfejsów IT: oznacza to, że nie należy próbować tworzyć jednej platformy IT dla wszystkich produktów, ale umożliwiać otwartą architekturę interakcji między kilkoma platformami, tak aby każdy mógł dołączyć do dowolnego rynku w Europie; oraz
  3. Urządzenia demonstracyjne na dużą skalę służące do wdrażania i prezentowania skalowalnych rozwiązań opracowanych w ramach projektu. Te demonstratory są zorganizowane w cztery klastry obejmujące kraje z każdego regionu Europy i testujące innowacyjne przypadki użycia, które nigdy wcześniej nie były walidowane.

OneNet to otwarty projekt; skorzysta z kaskadowego finansowania ze strony Komisji Europejskiej oraz umożliwi dołączenie nowych członków do konsorcjum w ciągu najbliższych trzech lat.

OneNet zmierza do stworzenia ujednoliconej wizji europejskiego rynku energii elektrycznej, do udziału w której zachęcani są operatorzy, konsumenci i zainteresowane strony w całej Europie. W tym celu przez cały czas trwania projektu i po jego zakończeniu projekt będzie rozwijał i utrzymywał inicjatywę otwartego forum „GRIFOn”, platformę do swobodnego omawiania wyników ze wszystkimi odpowiednimi interesariuszami spoza projektu i zbierania ich opinii.

Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (IDEA) Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) uczestniczy w projekcie OneNet wraz z konsorcjum ponad 70 partnerów. Naszym zadaniem jest opracowanie algorytmu optymalizacyjnego umożliwiającego koordynację OSP-OSD w polskim demonstratorze. Współpracujemy z polskimi firmami: PSE, PSE Innovation, Energa-Operator, Enspirion and Transition Technologies.

Informacje ogólne: Projekt OneNet jest częścią otwartego naboru Komisji Europejskiej w ramach programu ramowego Horyzont 2020: BUDOWANIE NISKOWĘGLOWEJ I ODPORNEJ NA KLIMAT PRZYSZŁOŚCI: BEZPIECZNA, CZYSTA I WYDAJNA ENERGIA | Call ID: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 LC-SC3-ES-5-2018-2020

Potwierdzenie: Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach umowy o grant nr 957739.