Czym się zajmujemy?

Departament utrzymuje i rozbudowuje infrastrukturę obliczeniowo-sieciową komputerów wielkiej mocy – Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ), w celu prowadzenia i wspierania badań układów o bardzo dużej złożoności i prowadzi prace nad technologiami informatycznymi.

Działalność Departamentu dotyczy badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i usługowych, w szczególności:

 


 • prowadzi prace nad rozwojem sztucznej inteligencji (AI) i metod przetwarzania wielkich zbiorów danych, wykorzystując swoją wyjątkową infrastrukturę superkomputerową. Zespół AI obecnie zajmuje się wykorzystaniem metod uczenia maszynowego i Big Data  w takich obszarach jak widzenie komputerowe (computer vision), czy cyberbezpieczeństwo,
 • dysponuje jednym z najszybszych superkomputerów na Mazowszu i w Polsce, utrzymuje i systematycznie rozwija infrastrukturę obliczeniową dużej skali (ang. High Performance Computing - HPC), oferując szereg usług do prowadzenia zaawansowanych badań, prac rozwojowych,
 • udostępnia  moc obliczeniową superkomputera na zasadach komercyjnych,
 • jest jednym z głównych ośrodków superkomputerowych na świecie (Tier-1) wspierających eksperymenty przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERN,
 • prowadzi badania nad metodami rekonstrukcji, korekcji a następnie analizy danych w różnych zastosowaniach, w szczególności w obszarach medycznych i biologicznych. Zespół uczestniczy w eksperymencie J-PET nad rozwojem nowatorskich metod tomografii PET całego ciała. Rozwijane są też metody analizy danych medycznych w postaci tekstowej,

 • tworzy oprogramowanie i zaawansowane usługi informatyczne, takie jak m.in. Renderownia,
 • prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą i techniczną w obszarze usług sieciowych i bezpieczeństwa informatycznego oraz usług aplikacyjnych,
 • prowadzi badania naukowe i rozwojowe dotyczące nowych technologii reaktorowych w szczególności reaktorów wysokotemperaturowych HTGR, także związane z analizą zagrożeń dla zdrowia i środowiska,
 • rozwija metody matematyczne, modele obliczeniowe i narzędzia komputerowe do analiz bezpieczeństwa, ryzyka i zagrożeń dla zdrowia i środowiska, związanych z poważnymi awariami stacjonarnych instalacji jądrowych i chemicznych, transportem niebezpiecznych substancji oraz stałymi emisjami zanieczyszczeń do środowiska,
 • prowadzi badania i świadczy usługi w obszarze zagadnień cieplno-przepływowych w układach naturalnych i w urządzeniach technicznych: atmosferze, ośrodkach skalnych, systemach chłodzących, transportowych i innych,
 • działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, wspierając różne sektory technologiczne za pomocą swojej ekspertyzy i mocy obliczeniowej, realizując wdrożenia, wsparcie biznesu i projekty międzynarodowe.

Kontakt


Andrzeja Sołtana 7,
05-400 Otwock-Świerk
tel./fax +48 22 273 1687
e-mail: DUZ@ncbj.gov.pl