Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych

IDEA jest częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych, stanowi jednak niezależny Zakład, finansowany w całości z projektów biznesowych i badawczych. Zakład dostarcza narzędzia i usługi do optymalizacji rynków energii elektrycznej i infrastruktury sieci energetycznej oraz modele sieci energetycznej i rynków dla całej Europy. Ściśle współpracuje z licznymi partnerami komercyjnymi, europejskimi instytucjami i operatorami systemów przesyłowych.

Czym się zajmujemy?


  • mo­delowaniem ma­te­ma­tycz­nym w ener­ge­ty­ce z uży­ciem High Per­for­man­ce Com­pu­ting (HPC),
  • za­gad­nie­niami ge­ne­ra­cji, prze­sy­łu, dys­try­bu­cji oraz wy­mia­ny mię­dzy­kra­jo­wej ener­gii elek­trycz­nej,
  • pro­ble­mami do­ty­czą­cymi za­gad­nień elek­tro­ener­ge­tycz­nych i bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go, m.in. za­gad­nie­niem re­di­spat­chin­gu w sy­tu­acjach awa­ryj­nych sys­te­mu elektroener­ge­tycz­ne­go (nie­speł­nio­ne kry­te­rium N-1, G-1),
  • mo­delowaniem prze­pły­wów w sie­ciach elek­tro­ener­ge­tycz­nych, w tym w eu­ro­pej­skiej sie­ci prze­sy­ło­wej sys­te­mu UCTE,

  • pro­gno­zami mik­su ener­ge­tycz­ne­go,
  • struk­tu­rami ryn­ków ener­gii: mo­delem wę­zło­wym oraz mo­de­lami stre­fo­wymi ryn­ku eu­ro­pej­skie­go, pro­jek­to­wa­niem stref dla przy­szłe­go eu­ro­pej­skie­go ryn­ku ener­gii,
  • wy­zna­cza­niem cen na ryn­kach oraz wo­lu­me­nu wy­mia­ny mię­dzy­stre­fo­wej przy uży­ciu al­go­ryt­mu Mar­ket Co­upling,
  • po­dej­ściem wie­lo­agen­to­wym w za­sto­so­wa­niach do mo­de­lo­wa­nia za­cho­wań gra­czy na ryn­ku ener­gii oraz za­sto­so­wa­niem w na­ukach eko­no­micz­nych i so­cjo­lo­gicz­nych.

Dowiedz się więcej

Kontakt


Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (IDEA)
Wołodyjowskiego 83,
02-724 Warszawa

+48 22 118 44 12

office@idea.edu.pl

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock-Świerk