Rozwijający się prężnie przemysł jądrowy wymaga odpowiednio wyszkolonego personelu w zakresie technologii jądrowych oraz bezpieczeństwa jądrowego.

Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych od ponad 20 lat organizuje szkolenia z zakresu fizyki jądrowej. Jesteśmy ekspertami w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń wykorzystując przy tym unikatową w skali kraju infrastrukturę badawczą. Z uczestnikami naszych szkoleń swoją wiedzą dzielą się doświadczeni profesjonaliści oraz eksperci pracujący każdego dnia w szeroko pojętej branży energetyki jądrowej. Umożliwiamy wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas zajęć prowadzonych w specjalistycznych laboratoriach badawczych wchodzących w skład infrastruktury Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Organizujemy szkolenia zindywidualizowane dla osób realizujących zadania wynikające  z realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej, następnych pokoleń specjalistów energetyki jądrowej oraz chcących uzupełnić swoją wiedzę w zakresie kompetencji posiadanych przez NCBJ. Programy szkoleń każdorazowo ustalamy z bezpośrednio zainteresowanym klientem.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz do bezpośredniego kontaktu z Działem Edukacji i Szkoleń.

Gwarantujemy profesjonalizm i satysfakcję.

Reaktor

Kompleksowy program szkoleniowy obejmuje różne aspekty związane z eksploatacją oraz zastosowaniem reaktorów jądrowych w przemyśle.

Najnowsze trendy i technologie w dziedzinie reaktorów jądrowych takich jak reaktory IV generacji, reaktory małej mocy czy reaktory wysokotemperaturowe.

Obsługa symulatora reaktora jądrowego z uwzględnieniem aspektów termohydraulicznych, fizyki reaktora, dynamiki kontrolnej, obciążenia paliwa oraz systemów bezpieczeństwa i ochrony.

Warsztaty w reaktorze badawczym Maria umożliwiają uczestnikom szkolenia zastosowanie w praktyce posiadanej teoretycznej wiedzy z zakresu energetyki jądrowej.

Aktywności skierowane do studentów posiadających co najmniej tytuł licencjata i chcących wziąć udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych, wykładach, seminariach, laboratoriach czy dyskusjach w zakresie energetyki jądrowej.

Bezpieczeństwo i ochrona

Szkolenie podczas którego poruszone zostaną zagadnienia z zakresu fizycznego bezpieczeństwa i systemu ochrony fizycznej obiektu jądrowego przekazane przez osoby odpowiadające od wielu lat za bezpieczne funkcjonowanie reaktora badawczego Maria.

Teoretyczne szkolenie dotyczące potencjalnych zagrożeń zewnętrznych w kontekście elektrowni jądrowej.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz przepisy prawa polskiego związane z działaniami interwencyjnymi w sytuacji zdarzenia jądrowego.

Praktyczne szkolenie z wprowadzania do modelowania numerycznego w obszarze bezpieczeństwa jądrowego.

Komputerowy system wspomagania decyzji RODOS, jego możliwości w zakresie diagnozowania i prognozowania rozwoju sytuacji radiacyjnej. Wymagania obowiązujące w Polsce odnośnie wyznaczania obszaru granicznego użytkowania, stref awaryjnych oraz dystansów rozszerzonego planowania awaryjnego jak i obszaru kontroli i produkcji produktów.

Podstawowe wielkości stosowane w pomiarach promieniowanie jonizującego oraz w ochronie radiologicznej. Przyrządy dozymetryczne, ich budowa i sposób działania.

Wymagania względem kierowników jednostek i pracowników zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizującego, które są zawarte w Prawie Atomowym oraz w dedykowanych aktach wykonawczych.

Podstawowa wiedza z zakresu promieniowania jonizującego przeznaczona dla studentów lub profesjonalistów pracujących z materiałami radioaktywnymi w przemyśle i medycynie czy zarządzających projektami jądrowymi.

Warsztaty i laboratoria

Wstęp do inżynierii materiałów dedykowanych zastosowaniom w energetyce jądrowej. Akredytowane i nieakredytowane metody badawcze służące do monitorowania efektu starzenia instalacji jądrowych. Zajęcia praktyczne w pracowniach badawczych.

Samodzielne lub zespołowe wykonanie eksperymentów w nowoczesnym i unikatowym na skalę europejską laboratorium fizyki jądrowej i atomowej umożliwiającym m.in. pomiary promieniowania alfa, beta i gamma, promieniowanie widzialne i rentgenowskie.

Sposoby organizacji monitoringu w zależności od rodzaju narażenia (pole promieniowania jonizującego, występowanie skażeń promieniotwórczych).

Wymagania w zakresie monitoringu narażenia wewnętrznego, pomiary próbek moczu.

Licznik promieniowania całego ciała oraz licznik promieniowania tarczycy.

Zasady dobrych praktyk przy poborze próbek środowiskowych do badań radiologicznych. Pobieranie próbek oraz przygotowanie ich do badań.

Wymagania prawne w zakresie monitoringu radiacyjnego środowiska opracowywanego i wdrażanego przez jednostki organizacyjne zakwalifikowane do I lub II kategorii narażenia.