Przemysł jądrowy wymaga odpowiedniego wyszkolenia personelu w zakresie technologii jądrowych i bezpieczeństwa jądrowego. Wiadomym jest, iż sukces każdej branży zależy od kompetencji jej pracowników. Z tego też względu szkolenie na wszystkich etapach jak i kształcenie zawodowe mają do odegrania kluczową rolę w rozwoju branży jaką jest energetyka jądrowa. Specjalistyczne szkolenia z wykorzystaniem unikatowej infrastruktury badawczej Narodowego Centrum Badań Jądrowych umożliwiają studentom jak i innym grupom zainteresowanych osób zdobycie praktycznych umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, laboratoriach z zaawansowanymi narzędziami, urządzeniami i technologiami. Dzięki temu osoby te mogą nie tylko przyswoić wymaganą wiedzę, ale też nauczyć się, jak zastosować ją w praktyce, co jest niezwykle ważne w dziedzinach naukowych, technicznych i inżynieryjnych. Taka forma przekazywania wiedzy jest efektywniejsza i gwarantuje, iż przyszłe pokolenie specjalistów będą w stanie zarządzać i rozwijać przemysł jądrowy oraz dbać o bezpieczne jego użytkowanie. Beneficjenci szkoleń oferowanych przez NCBJ mają okazję współpracować z doświadczonymi profesjonalistami i badaczami pracującymi na unikatowej w skali kraju infrastrukturze badawczej, co stwarza możliwość uczenia się od ekspertów, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz rozwijania sieci kontaktów zawodowych.

Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych od ponad 20 lat organizuje wiele szkoleń o różnej tematyce ze szczególnym uwzględnieniem tych z zakresu fizyki jądrowej. Zaprezentowana oferta szkoleniowa zaprojektowana została przez specjalistów NCBJ w zakresie edukacji i kształcenia a także merytoryki zagadnień jądrowych. Wszystko to pozwala nam przekazywać wiedzę, która może być przydatna dla szerokiego zakresu dyscyplin zawodowych. Poziom, zakres tematyczny i dostępność tych kursów różnią się w zależności od ich rodzaju. W naszym portfolio wyróżniamy następujące szkolenia:

  • szkolenia otwarte mające ustalony program szkolenia; otwarte na rejestrację z zewnątrz;
  • szkolenia zindywidualizowane, dostosowane do potrzeb profesjonalistów, którzy bezpośrednio lub pośrednio mają styczność z promieniowaniem jonizującym w przemyśle jądrowym, sektorze medycznym, przemyśle niejądrowym, ośrodkach badawczych i urzędach publicznych.

Organizujemy szkolenia zindywidualizowane dla osób realizujących zadania wynikające z realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej, następnych pokoleń specjalistów energetyki jądrowej oraz chcących uzupełnić swoją wiedzę w zakresie kompetencji posiadanych przez NCBJ. Programy szkoleń każdorazowo ustalamy z bezpośrednio zainteresowanym klientem.

Więcej →

Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest jednostką wpisaną przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do rejestru jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej oraz dla osób ubiegających się o uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Więcej →

Reaktor

Kompleksowy program szkoleniowy obejmuje różne aspekty związane z eksploatacją oraz zastosowaniem reaktorów jądrowych w przemyśle.

Najnowsze trendy i technologie w dziedzinie reaktorów jądrowych takich jak reaktory IV generacji, reaktory małej mocy czy reaktory wysokotemperaturowe.

Więcej →

Obsługa symulatora reaktora jądrowego z uwzględnieniem aspektów termohydraulicznych, fizyki reaktora, dynamiki kontrolnej, obciążenia paliwa oraz systemów bezpieczeństwa i ochrony.

Więcej →

Warsztaty w reaktorze badawczym Maria umożliwiają uczestnikom szkolenia zastosowanie w praktyce posiadanej teoretycznej wiedzy z zakresu energetyki jądrowej.

Więcej →

Aktywności skierowane do studentów posiadających co najmniej tytuł licencjata i chcących wziąć udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych, wykładach, seminariach, laboratoriach czy dyskusjach w zakresie energetyki jądrowej.

Więcej →

Bezpieczeństwo i ochrona

Szkolenie podczas którego poruszone zostaną zagadnienia z zakresu fizycznego bezpieczeństwa i systemu ochrony fizycznej obiektu jądrowego przekazane przez osoby odpowiadające od wielu lat za bezpieczne funkcjonowanie reaktora badawczego Maria.

Więcej →

Teoretyczne szkolenie dotyczące potencjalnych zagrożeń zewnętrznych w kontekście elektrowni jądrowej.

Więcej →

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz przepisy prawa polskiego związane z działaniami interwencyjnymi w sytuacji zdarzenia jądrowego.

Więcej →

Praktyczne szkolenie z wprowadzania do modelowania numerycznego w obszarze bezpieczeństwa jądrowego.

Więcej →

Komputerowy system wspomagania decyzji RODOS, jego możliwości w zakresie diagnozowania i prognozowania rozwoju sytuacji radiacyjnej. Wymagania obowiązujące w Polsce odnośnie wyznaczania obszaru granicznego użytkowania, stref awaryjnych oraz dystansów rozszerzonego planowania awaryjnego jak i obszaru kontroli i produkcji produktów.

Więcej →

Podstawowe wielkości stosowane w pomiarach promieniowanie jonizującego oraz w ochronie radiologicznej. Przyrządy dozymetryczne, ich budowa i sposób działania.

Więcej →

Wymagania względem kierowników jednostek i pracowników zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizującego, które są zawarte w Prawie Atomowym oraz w dedykowanych aktach wykonawczych.

Więcej →

Podstawowa wiedza z zakresu promieniowania jonizującego przeznaczona dla studentów lub profesjonalistów pracujących z materiałami radioaktywnymi w przemyśle i medycynie czy zarządzających projektami jądrowymi.

Więcej →

Warsztaty i laboratoria

Wstęp do inżynierii materiałów dedykowanych zastosowaniom w energetyce jądrowej. Akredytowane i nieakredytowane metody badawcze służące do monitorowania efektu starzenia instalacji jądrowych. Zajęcia praktyczne w pracowniach badawczych.

Więcej →

Samodzielne lub zespołowe wykonanie eksperymentów w nowoczesnym i unikatowym na skalę europejską laboratorium fizyki jądrowej i atomowej umożliwiającym m.in. pomiary promieniowania alfa, beta i gamma, promieniowanie widzialne i rentgenowskie.

Więcej →

Sposoby organizacji monitoringu w zależności od rodzaju narażenia (pole promieniowania jonizującego, występowanie skażeń promieniotwórczych).

Wymagania w zakresie monitoringu narażenia wewnętrznego, pomiary próbek moczu.

Licznik promieniowania całego ciała oraz licznik promieniowania tarczycy.

Więcej →

Zasady dobrych praktyk przy poborze próbek środowiskowych do badań radiologicznych. Pobieranie próbek oraz przygotowanie ich do badań.

Więcej →

Wymagania prawne w zakresie monitoringu radiacyjnego środowiska opracowywanego i wdrażanego przez jednostki organizacyjne zakwalifikowane do I lub II kategorii narażenia.

Więcej →


Grupa docelowa

Szkolenia organizowane przez DEiS NCBJ są adresowane do różnych grup odbiorców, w zależności od celów i zakresu szkolenia. Oto kilka potencjalnych grup, które mogą być adresatami takich szkoleń: studenci i doktoranci, naukowcy na każdym etapie ścieżki zawodowej, inżynierowie, regulatorzy, kadra szkoleniowa, nauczyciele, menedżerowie, personel administracyjny, decydenci i politycy, technicy oraz pracownicy różnych zawodów związanych z przemysłem jądrowym.
Zakres i poziom szkoleń są dostosowane do potrzeb i poziomu wiedzy grupy odbiorców.

Forma szkolenia

W zależności od typu szkolenia może ono się odbywać w formie stacjonarnej, hybrydowej bądź on-line. W ramach szkoleń stacjonarnych i hybrydowych, w zależności od dostępności, oferujemy możliwość zwiedzenia laboratoriów naukowych NCBJ.

Forma ewaluacji

Każde z oferowanych szkoleń kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia o odbytym szkoleniu. W przypadku szkoleń adresowanych do studentów dopuszcza się inne formy ewaluacji nabytej wiedzy jak np. egzamin bądź sprawozdanie z przeprowadzonego szkolenia.

Kadra szkoleniowa

Wszystkie szkolenia znajdujące się w naszej ofercie prowadzone są przez profesjonalną, zapewniającą wysoki poziom merytoryczny prowadzonych wykładów i ćwiczeń kadrę naukową NCBJ.

Zaplecze szkoleniowe

Posiadamy nowoczesne zaplecze szkoleniowe, wyposażone w sprzęt multimedialny oraz laboratoria z unikatową w skali krajowej aparaturą. Na potrzeby realizowanych szkoleń lub konferencji Instytut dysponuje kilkoma klimatyzowanymi salami, w których można prowadzić zajęcia w grupach od kilku do kilkuset osób. Sale wykładowe są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: wygodny podjazd do budynku i sal szkoleniowych, oraz toalety. Podczas zdalnego kształcenia korzystamy z nowoczesnego zestawu wideokonferencyjnego zapewniającego wysoką jakość transferu obrazu i dźwięku.

Referencje

W naszych szkoleniach uczestniczyli już pracownicy następujących organizacji: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Agencji Atomistyki, Polskich Elektrowni Jądrowych, biura tłumaczeń BIRETA, sztabu generalnego Wojska Polskiego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Szkoły Administracji Skarbowej oraz studenci Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Łódzkiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych.