News Date

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), jako organ regulacyjny, zatwierdził Raport oceny okresowej bezpieczeństwa (PSR, z ang. Periodic Safety Review) reaktora badawczego MARIA.

Przegląd ten odbył się w latach 2018-2019 i wykazał, że w reaktorze spełniane są wszelkie standardy dotyczące bezpieczeństwa i zarekomendowana została jego dalsza eksploatacja. Ma to wpływ na dalsze losy obiektu, gdyż reaktor posiada pozwolenie na eksploatację do 2025 roku. Ocena potwierdziła, że jedyny pracujący reaktor w Polsce jest bezpiecznym urządzeniem i zasadne będą starania o przedłużenie jego pracy. 

Celem ocen okresowych jest weryfikacja poziomu bezpieczeństwa obiektu poprzez szczegółową analizę istotnych dla eksploatacji obiektu zagadnień, w tym potwierdzenie, że:

  • systemy, wyposażenie i urządzenia obiektu jądrowego zapewnią bezpieczną pracę obiektu w kolejnych latach eksploatacji,
  • obiekt jądrowy jest dostosowany do przepisów prawnych, a podczas eksploatacji stosuje międzynarodowe dobre praktyki,
  • dokumentacja obiektu jądrowego jest aktualna i adekwatna do prowadzonej działalności.

Przegląd pozwala też ocenić czy obiekt spełnienia krajowe i międzynarodowe wymagania bezpieczeństwa oraz czy posiada aktualną dokumentację eksploatacyjną.

Zgodnie ze zmianą przepisów z 2011 roku, każdy obiekt jądrowy nie rzadziej niż raz na 10 lat musi przeprowadzić okresową ocenę bezpieczeństwa. Każdorazowo skupia się ona na zmianach w obiekcie od zakończenia poprzedniej oceny okresowej, a w przypadku pierwszej oceny – na okresie od początku eksploatacji obiektu jądrowego. Z tego powodu obecna pierwsza ocena okresowa bezpieczeństwa reaktora MARIA uwzględnia modernizacje i zmiany przeprowadzone od początku eksploatacji w 1974 roku i ocenia ich wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną. Ocena uwzględnia więc 45 lat bezawaryjnej pracy reaktora.

Ze względu na swoją kompleksowość, ocena okresowa bezpieczeństwa reaktora MARIA została podzielona na 13 zagadnień tematycznych. Pod uwagę wzięto m.in. stan elementów wchodzących w skład reaktora, wpływ na środowisko oraz ocenę procedur. Na podstawie analiz zagadnień tematycznych opracowany został raport zawierający podsumowanie przeglądu oraz program modernizacji i działań naprawczych.

Zatwierdzenie raportu przez Prezesa PAA dowodzi, że reaktor MARIA jest wykorzystywany w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami, i otwiera drogę do dalszej jego eksploatacji. MARIA służy nie tylko do prowadzenia badań materiałowych i technologicznych, ale także do naświetla materiały tarczowe do produkcji radioizotopów oraz znajduje zastosowanie w badaniach medycznych poprzez prace nad terapią borowo-neutronową. 

Informacja na temat zatwierdzenia raportu znajduje się także na stronie PAA: https://paa.gov.pl/aktualnosc-572-prezes_paa_zatwierdzil_raport_z_oceny…