Sukces oparty o badania naukowe

Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez takich produktów jak tworzywa sztuczne, skanery, dermokosmetyki czy szczepionki, a wszystkie one pojawiły się na rynku w efekcie prowadzonych wcześniej prac badawczych. To, co dziś jest przedmiotem badań naukowców, jutro może być produktem przynoszącym krociowe zyski.

Rośnie znaczenie badań naukowych dla rozwoju przedsiębiorstw i całych gospodarek. Ostatnie dziesięciolecia pokazały, że najdynamiczniej rosną te branże, które są zasilane wiedzą pochodzącą z prac badawczo-rozwojowych. Należą do nich m.in. medycyna, technologie informatyczne i komunikacyjne, chemia, obronność czy energetyka.

Co więcej – w ślad za badaniami naukowymi idą innowacje, zarówno w postaci nowych produktów i usług, jak i technologii wytwarzania czy utylizacji.

Dlatego już od ponad dwóch dekad Unia Europejska tak kształtuje swoją politykę, by być gospodarką opartą na wiedzy. Jako jeden z czterech filarów takiej gospodarki określono system innowacji, a w nim ośrodki badawcze, uniwersytety, narodowe centra badawcze, partnerstwa publiczno-prawne oraz zespoły eksperckie działające na rzecz pozyskania i wykorzystywania nowej wiedzy.

Park Naukowo-Technologiczny Świerk wpisuje się w tę definicję podwójnie. Z jednej strony, będąc częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych współuczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na odkrycia naukowe oraz ich zastosowanie w praktyce. Z drugiej – jako park współpracuje z innowacyjnymi przedsiębiorstwami tworząc dla nich przyjazne środowisko wzrostu i komercjalizacji innowacji.

Dlaczego warto współpracować z nauką?

Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi niesie firmom szereg korzyści. Wymieniliśmy poniżej te najbardziej oczywiste.

Po pierwsze można w ten sposób rozwiązać konkretne problemy, jakie dręczą dane przedsiębiorstwo. Często dotyczą one jakości używanych do produkcji materiałów czy też samych wyrobów końcowych. Badania nad składem wykorzystanych mieszanek czy stopów lub też nad samym procesem produkcji pozwalają zdiagnozować źródło kłopotu i znaleźć lepsze rozwiązania.

Drugim ważnym kierunkiem jest współpraca z naukowcami przy opracowaniu nowego produktu. Czy przedsiębiorstwo pracuje nad kremem pod oczy czy nad lakierem do drewna, badania naukowe pozwolą dobrać i przetestować możliwe warianty produktu a potem dopracować ten najbardziej optymalny.

Kolejną przyczyną może być konieczność zmiany komponentów produktu na skutek wprowadzenia nowych przepisów lub ograniczenia dostępności jednego z komponentów bądź też wzrostu jego ceny. Możemy spodziewać się, że europejska polityka Zielonego Ładu będzie w najbliższych latach wymuszać takie zmiany na przedsiębiorstwach karząc im korzystać z mniej szkodliwych dla środowiska czynników produkcji.

Współpraca z nauką jest też często odgórnie gratyfikowana. Dostęp do wielu projektów wsparcia przedsiębiorców jest możliwy tylko przy zawiązaniu kooperacji ze środowiskiem naukowym. Firmy mogą też korzystać wtedy ze specjalnych ulg podatkowych.

Gdzie szukać partnera naukowego?

W każdym województwie funkcjonuje wiele typów jednostek, które mogą przyjść z pomocą przedsiębiorstwu szukającemu partnera naukowego. Można zwrócić się do samej uczelni i funkcjonującego tam centrum transferu technologii lub centrum innowacji. Warto też zwrócić się do instytucji otoczenia biznesu (IOB), jak parki technologiczne czy parki technologiczno-naukowe. To jednostki, które dysponują szerokimi bazami danych osób, laboratoriów i centrów badawczych z wielu dziedzin nauki.

Nauka jest nieodłącznym komponentem produktów przyszłości. Warto podjąć współpracę z nią już dziś. Z przyjemnością będziemy towarzyszyć Państwu w tej drodze. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami.

Czy innowacja musi być przełomem?

Dziś bardzo mocno podkreśla się rolę innowacji w rozwoju przedsiębiorstw i całych gospodarek. Wiele programów wsparcia, także tych oferowanych przez parki naukowo-technologiczne, ukierunkowanych jest na komercjalizację innowacji. Wcale jednak nie chodzi o przełomowe na skalę świata technologie czy produkty. Czym zatem jest innowacja i czy każdy może innowatorem?

Opracowana przed ponad stu laty przez J. A. Schumpetera definicja innowacji w dużej mierze koncentrowała się na produkcji. Jako innowację uznawał on nowe produkty, wykorzystanie nowych surowców lub metod produkcyjnych albo zorganizowanie na nowo jakiejś branży przemysłowej. Od tego czasu wokół pojęcia innowacji wiele się działo. Dziś można odnaleźć dziesiątki jeśli nie setki rozmaitych definicji i choć różnią się one między sobą, dostrzec można jedną tendencję – pojęcie innowacji rozszerza swoje znaczenie.

Rodzaje innowacji

Innowacje produktowe to te, które jako pierwsze przychodzą nam do głowy, gdy myślimy o innowacjach. Mogą to być nowe produkty ale mogą to być też produkty stare w jakiś sposób ulepszone, na przykład co do ich funkcjonalności czy wygody użytkowania. Ponoć tylko jedna na dziesięć współczesnych premier rynkowych to faktyczna nowość, a pozostałe dziewięć to właśnie ulepszone, zmienione produkty już wcześniej znane.

Innowacje marketingowe oznaczają takie zmiany, które dotyczą modelu marketingowego, na przykład ulepszeń w sposobie dystrybucji oferty, jej polityki cenowej czy też świeżych, nietypowych pomysłów na promocję. Mogą to także być nowe grupy docelowe, do których adresuje się obecne produkty przedsiębiorstwa. Świetnym przykładem jest pomysł adresowania niektórych zestawów Lego do osób dorosłych.

Innowacje procesowe to nowe sposoby postępowania w obszarze metod produkcji, organizacji łańcucha dostaw czy sprzedaży. U podstaw tych zmian leży potrzeba wzrostu jakości, poszukiwania oszczędności czy też dopasowania do nowych przepisów. Przykładem może robotyzacja produkcji.   Można się spodziewać, że coraz wyższe koszty energii czy siły roboczej zmotywują wiele firm do poszukiwania takich właśnie innowacji procesowych.

Innowacje organizacyjne dotyczą przede wszystkim tego, jak zorganizowane jest przedsiębiorstwo i jego zasady codziennego działania. W tym obszarze ostatnimi laty spotkać można wiele nowych modeli w zakresie zarządzania projektami, zasobami ludzkimi, jakością itp. Przykładem może być tak popularna dziś filozofia Agile.

Innowacje przełomowe czy przyrostowe?

O innowacjach radykalnych czy przełomowych mówimy wtedy, kiedy na rynku pojawia się coś zupełnie nowego. Coś, co wywraca dotychczasowe funkcjonowanie branży, wprowadza na rynek nowy byt – czy to zupełnie nowy produkt, czy model działania przedsiębiorstwa. Takim przełomem były e-booki czy telefony komórkowe. Ich pojawienie się na rynku sprawiło, że zarówno klienci jak i konkurenci zmienili swoje dotychczasowe funkcjonowanie. Wdrożenie innowacji niosło ze sobą olbrzymie szanse ale i ryzyko fiaska. Tego typu innowacje wcale nie są najpopularniejsze.

Znacznie więcej, niż radykalnych, na rynku pojawia się innowacji przyrostowych. To takie zmiany, które są wynikiem ewolucji, a dotyczą ulepszenia produkcji czy samego produktu, zastosowania nowych technologii czy surowców. Wiele takich innowacji nie jest widocznych od strony klienta. Nie pisze się o tym w mediach i nie prowadzi wokół nich debaty społecznej. A jednak to one stanowią większą część świata innowacji i pociągają za sobą wymierne korzyści dla przedsiębiorstw z o wiele mniejszym ryzykiem, niż innowacje przełomowe.

Czy każdy może być innowatorem?

Zdecydowanie tak! Każdy przedsiębiorca poszukujący pomysłów na polepszenie organizacji swojej firmy czy też samej oferty ma cechy innowatora. Podobnie osoba, która planuje otworzyć swój biznes i wprowadzić na rynek nowy rodzaj produktów lub produkty już znane ale dostarczane w inny niż u konkurentów sposób.

I jedni i drudzy spełniają kryteria innowacji. A to oznacza, że mogą też korzystać z rozmaitych form wsparcia dedykowanych do przedsiębiorstw innowacyjnych. Warto odczarować pojęcie innowacji. Nie trzeba być Steve’m Jobsem, by zasłużyć sobie na miano innowatora!

Wsparcie dla innowacyjnych firm

Unia Europejska, chcąc budować gospodarkę opartą na wiedzy, w sposób szczególny wzmacnia innowacyjne przedsiębiorstwa. Gdzie można szukać informacji o takim wsparciu?

Przedsiębiorstwa, które rozwijają swój potencjał w oparciu o prace badawczo-rozwojowe oraz wdrażają innowacje, czy to przełomowe czy przyrostowe, mogą korzystać z rozmaitego wsparcia, świadczonego zarówno na szczeblu centralnym jak i regionalnym.

Krajowy system wsparcia

Swoje poszukiwania warto zacząć od odwiedzenia strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To główny operator środków krajowych ukierunkowanych na rozwój gospodarki, wspieranie działalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Agencja w swoich programach i projektach m.in. wzmacnia kompetencje przedsiębiorcze i innowacyjne osób prowadzących działalność gospodarczą i ich pracowników, promuje wzrost eksportu i wykorzystywanie nowych technologii, wzmacnia cyfryzację przedsiębiorstw.

Kolejną pomocną instytucją jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To kluczowy w Polsce ośrodek wspierania współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy biznesem a nauką oraz tworzenia innowacji o charakterze technologicznym i społecznym. Poprzez rozmaite konkursy NCBR dofinansowuje badania z wielu dziedzin nauki i sektorów gospodarki, m.in. medycyny, ICT, energetyki itp.

Na stronach Agencji Rozwoju Przemysłu znajdziemy natomiast informacje o grantach,  pożyczkach i innych formach wsparcia firm innowacyjnych. Celem Agencji jest bieżące finansowe i merytoryczne wzmacnianie przemysłu w kontekście aktualnych potrzeb i sytuacji rynkowej.

Koniecznie trzeba też zajrzeć na Portal Funduszy Europejskich i odnaleźć informacje, jakie aktualnie środki przeznaczone są na rozwój konkretnych branż czy też obszarów terytorialnych. Prócz informacji o bieżących oraz już zrealizowanych inicjatywach, na stronach PFE są także wskazane kontakty do operatorów poszczególnych środków.

Wsparcie w regionie

Przedsiębiorstwa, które chcą budować swój sukces na bazie innowacji i badań naukowych, mogą także liczyć na wiele form pomocy w swoich województwach.

Pod auspicjami urzędów marszałkowskich organizowanych jest wiele warsztatów i konferencji, które mają na cele wzmocnienie kompetencji innowacyjnych i przedsiębiorczych lokalnych przedsiębiorstw. Tam także, w postaci grup roboczy ds. inteligentnych specjalizacji czy strategii innowacji, przedsiębiorcy poszczególnych sektorów mają szansę realnie kształtować politykę wydatkowania środków na projekty innowacyjne.

Instytucje otoczenia biznesu, w tym inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne i parki naukowo-technologiczne służą wsparciem w postaci dostępu do laboratoriów, wiedzy i usług badawczych oraz najmu powierzchni biurowych. Tam także organizowane są przeróżne wydarzenia mające na celu wzmocnienie innowacyjnych przedsiębiorstw, jak szkolenia tematyczne, doradztwo ekspertów, misje gospodarcze itp. Dodatkowo każde z takich miejsc wspiera konkretne sektory lokalnej gospodarki dzięki finansowaniu z projektów celowych.

Park Naukowo-Technologiczny Świerk ma szeroką ofertę wsparcia przedsiębiorstw. Jako podmiot funkcjonujący w ramach Narodowego Centrum Badań Jądrowych, szczególnie wiele ma do zaoferowania przedsiębiorstwom z branż: elektronicznej, materiałowej, telekomunikacyjnej, bezpieczeństwa i medycyny.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! Dobierzemy najlepszą formę wsparcia dla Państwa przedsiębiorstwa.