Naukowcy często uczestniczą w grantach badawczych nastawionych na osiągnięcie wyniku naukowego, jednak w tym celu konstruują szereg „tymczasowych rozwiązań” pomocnych w badaniach.

Bywa, że w rezultacie prac naukowych powstaje coś, co bardzo dobrze może wpisać się w rynek komercyjny i zapewnić producentowi przewagę nad konkurencją. Wszystkie wiodące firmy mające działy rozwoju współpracują z ośrodkami naukowymi i często umieszczają swoje komórki w parkach naukowo-technologicznych, w sposób naturalny obcując z powstającą technologią.

Zdobycie przewagi nad konkurencją pozwala handlowcom na skuteczną argumentację do klienta, pozwala marketingowcom na adresowanie rynku nabywcy skuteczną reklamą, a w konsekwencji prowadzi do wzrostów sprzedaży i do dobrego wyniku finansowego.

Firmy współpracujące z parkami technologicznymi, poprzez obecność swoją lub filii na terenie parku, mają możliwość współuczestniczenia w tworzeniu technologii. Mogą łatwiej aplikować wspólnie o pozyskanie grantu badawczo-rozwojowego pozwalającego z jednej strony na finasowanie rozwoju technologii, a z drugiej na pokrycie części ich kosztów.

Postępowanie wynalazcy przy ubieganiu się o patent

Jeśli ktoś przypuszcza że „sposób” lub „rzecz” którą wymyślił (wynalazek) nadaje się do opatentowania, powinien postępować w określony sposób aby dokonać zgłoszenia a następnie uzyskać patent.

Należy poinformować przełożonego wypełnić Kartę zgłoszenia wynalazku (do pobrania tutaj), uzyskać akceptację i podpis przełożonego.

Jeśli przełożony skieruje wynalazek do dalszego postępowania uznając go za rokujący należy skontaktować się z Rzecznikiem Patentowym. W porozumieniu z Rzecznikiem Patentowym przygotować opis wynalazku wraz z rysunkami (wymaga to kilku spotkań w celu dopracowania opisu).

Uwaga: nie wolno przed oficjalnym zgłoszeniem w Urzędzie Patentowym RP zakończonym uzyskaniem numeru Zgłoszenia Patentowego zdradzać publicznie szczegółów wynalazku zwłaszcza w formie artykułów, prezentacji, seminariów lub nawet rozmów towarzyskich bo może to stanowić podstawę do odrzucenia zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

Rzecznik Patentowy, w oparciu o opis wynalazku wraz z rysunkami, przygotowuje dokumentację patentową do zgłoszenia a następnie zgłasza wynalazek w Urzędzie Patentowym RP. Za przygotowanie dokumentacji i sam proces zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP pobierana jest przez Rzecznika opłata, więc warto jest mieć na uwadze z jakiego źródła będzie realizowane finansowanie przedsięwzięcia.

W procesie przygotowania wynalazku do zgłoszenia patentowego trzeba prześledzić, jakie zostały już przyznane patenty w tym lub podobnym temacie i udowodnić, że nie dotyczyły one obszaru jaki chcemy objąć ochroną patentową – to wykonuje wynalazca.

Zgłoszenie patentowe podlega weryfikacji w Urzędzie Patentowym RP. Często wiąże się to z udzieleniem dodatkowych odpowiedzi na zadawane przez Urząd pytania i wyjaśnianie wątpliwości. Proces ten jest prowadzony przez Rzecznika Patentowego we współpracy z twórcą w ramach opłaty.

Przyznanie patentu trwa zwykle dwa i więcej lat.

 

Dane kontaktowe Pani Rzecznik Patentowej: 

Danuta Jankowska

djankowska@onet.com.pl