Naukowcy często uczestniczą w grantach badawczych nastawionych na osiągnięcie wyniku naukowego, jednak w tym celu konstruują szereg „tymczasowych rozwiązań” pomocnych w badaniach.

Bywa, że w rezultacie prac naukowych powstaje coś, co bardzo dobrze może wpisać się w rynek komercyjny i zapewnić producentowi przewagę nad konkurencją. Wszystkie wiodące firmy mające działy rozwoju współpracują z ośrodkami naukowymi i często umieszczają swoje komórki w parkach naukowo-technologicznych, w sposób naturalny obcując z powstającą technologią.

Zdobycie przewagi nad konkurencją pozwala handlowcom na skuteczną argumentację do klienta, pozwala marketingowcom na adresowanie rynku nabywcy skuteczną reklamą, a w konsekwencji prowadzi do wzrostów sprzedaży i do dobrego wyniku finansowego.

Firmy współpracujące z parkami technologicznymi, poprzez obecność swoją lub filii na terenie parku, mają możliwość współuczestniczenia w tworzeniu technologii. Mogą łatwiej aplikować wspólnie o pozyskanie grantu badawczo-rozwojowego pozwalającego z jednej strony na finasowanie rozwoju technologii, a z drugiej na pokrycie części ich kosztów.

Postępowanie wynalazcy przy ubieganiu się o patent

Jeśli jesteś osobą, która przypuszcza, że wymyślony przez Ciebie „sposób” lub „rzecz” (wynalazek) nadaje się do opatentowania, powinieneś postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

  1. Musisz poinformować przełożonego o swoim odkryciu, następnie wypełnić Kartę zgłoszenia wynalazku (do pobrania tutaj).
  2. Jeżeli Twój przełożony zaakceptuje i skieruje wynalazek do dalszych prac, wówczas należy skontaktować się z Rzecznikiem Patentowym (Danuta Jankowska, djankowska@onet.com.pl).
  3. Przygotuj opis oraz rysunki przedstawiające Twój wynalazek. Pomogą one Rzecznikowi Patentowemu w przygotowaniu dokumentacji patentowej oraz w zgłoszeniu Twojego wynalazku do Urzędu Patentowego RP.
  4. Rzecznik Patentowy pobiera opłatę zgłoszeniową za przygotowanie dokumentacji oraz proces zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Uwzględnij ten koszt w swoim kosztorysie przy planowaniu finansowania przedsięwzięcia.
  5. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy zostały przyznane patenty w temacie, którego dotyczy Twój wynalazek. Twoim obowiązkiem jest udowodnienie wyjątkowości Twojego odkrycia.
  6. Zgłoszenie patentowe podlega weryfikacji w Urzędzie Patentowym RP. Często wiąże się to z udzieleniem dodatkowych odpowiedzi, na zadawane przez Urząd pytania i wyjaśnianie wątpliwości. Proces ten jest prowadzony przez Rzecznika Patentowego we współpracy z twórcą wynalazku. Konsultacje objęte są opłatą zgłoszeniową.
  7. Procedura udzielania patentu trwa ok. 2 lat.

 

Uwaga: Nie wolno, przed oficjalnym zgłoszeniem w Urzędzie Patentowym RP zakończonym uzyskaniem numeru Zgłoszenia Patentowego, zdradzać publicznie szczegółów wynalazku. Zwłaszcza w formie artykułów, prezentacji, seminariów lub nawet rozmów towarzyskich. Takie działania mogą stanowić podstawę do odrzucenia zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.